Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldība

29. marta kārtējā Jelgavas novada domes sēdē izskatīts 51 darba kārtības jautājums.

Divām izglītības iestādēm jaunas vadītājas

Deputāti par Šķibes pamatskolas direktori iecēla līdzšinējo direktora vietnieci Liliju Andrasoni, savukārt Branku pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" vadītāja amata pienākumus uz laiku pildīs Zaiga Lagzdiņa. Abas jaunās vadītājas darba pienākumus sāks pildīt 5. aprīlī.

No amata atbrīvo izpilddirektora vietnieku

Dome lēma atbrīvot Valdi Buividaiti no Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos amata ar šā gada 11.aprīli. Līdzšinējais amata pienākumu izpildītājs Ingus Zālītis pienākumus turpinās pildīt līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos.

Lemj izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs”

Pašvaldību likums nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Jelgavas novada pašvaldība ir 88,19% kapitāldaļu turētāja SIA “Zemgales veselības centrs”, kas iedzīvotājiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus, proti, sniedz mājaprūpes, zobārstniecības un ambulatoros pakalpojumus.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, pašvaldībai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt tās līdzdalību kapitālsabiedrībā. Uzņēmums, kas konsultē komercdarbībā un vadībzinībās SIA “CSE COE” ir veicis līdzdalības vērtējumu un sagatavojis ziņojumu.

SIA “Zemgales veselības centrs” ģeogrāfiski atrodas Jelgavas valstspilsētā, kur pieejams plašs veselības aprūpes sniedzēju piedāvājums, tādēļ novada iedzīvotājiem nav šķērsļu līdzvērtīgus pakalpojumus saņemt citviet. Tā kā Jelgavas novada pašvaldības līdzdalības neturpināšana neradītu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai, pieņemts lēmums, beidzoties koncesijas līguma par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā termiņam, tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā  pārtraukt.

Jaundzimušajiem pašvaldība pasniegs sudraba monētu

Jelgavas novada pašvaldība jaundzimušajiem turpmāk pasniegs piemiņas dāvanu - īpaša dizaina sudraba monētu ar zīdaiņa pēdiņu nospiedumiem un tekstu "Nes Jelgavas novada vārdu pasaulē!" reversā un Jelgavas novada ģerboni aversā.

Dāvanu piešķirs jaundzimušā, kura dzīvesvieta pirmreizēji deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, vecākiem vai aizbildnim. Īpašu pasākumu un piemiņas dāvanu pasniegšanu jaunajiem vecākiem un mazuļiem plānots organizēt ne retāk kā reizi gadā.

Nākamais jaundzimušo sveikšanas pasākums, kura laikā tiks sumināti mazuļi, kas pasaulē nākuši no pērnā gada 1. oktobra līdz šī gada 1. martam, plānots 20. maijā Elejas muižas parkā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nomās telpas Ozolniekos

Dome lēma iznomāt pašvaldībai piederošās telpas Stadiona ielā 10 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izvietošanai, lai pirmsslimnīcas neatliekamā medicīniskā palīdzība jeb palīdzība, ko pacientam sniedz īpaši sagatavota mediķu vienība no notikuma vietas līdz brīdim, kad viņu nogādā slimnīcā, novada iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespējami efektīvāka un lai uzlabotu izsaukumu apkalpošanas operativitāti Jelgavas novada teritorijā. Līgums par telpu nomu būs spēkā 5 gadus (līdz 2028.gada 30.aprīlim) ar tiesībām to pagarināt.

Apstiprina nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas maksas apstiprināšanu

Lai Jelgavas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēs varētu organizēt bērnu interešu izglītības pulciņu nodarbības, dome lēma nodot nomā pašvaldībai piederošas telpas Ānes pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte", Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte" Stadiona ielā 2 un Rīgas ielā 29, kā arī Ozolnieku pagasta Tautas namā, un noteikt telpu nomas maksu.

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādi

Dome apstiprināja zemes nomas maksas cenrādi pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām lauksaimniecības zemēm. Tas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par tirgus nomas maksu, ņemot vērā iznomājamo zemes gabalu kvalitāti, platību, izvietojumu, apgrūtinājumus un citus faktorus.

Zemes gabaliem, kuri ir aizauguši ar krūmiem un invazīvo augu sugām un ir izmantojami tikai pēc atgriešanas lauksaimnieciskajā ražošanā, tiks piemērota nomas maksas atlaide 20% apmērā. Zemes gabaliem, kuros ir ierobežota saimnieciskā darbība, proti, upju palieņu pļavas, applūstošas, pārpurvojušās teritorijas, piemēros nomas maksas samazinājumu 50% apmērā.

Apstiprinātais cenrādis attiecināms uz zemes nomas līgumiem, kas tiks slēgti no šā gada 1. aprīļa un būs spēkā sešus gadus.

Sociālajam uzņēmumam piešķir de minimis atbalstu

Dome lēma piešķirt de minimis atbalstu sociālajam uzņēmumam SIA “Upeslīči atpūtai”, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksas samazinājumu 90% apmērā no šā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums 2020. gadā ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu kā darba integrācijas uzņēmums, kas  personām ar īpašām vajadzībām piedāvā bez maksas piedalīties kādā no radošajām darbnīcām – kokapstrādes pamati, alpaku vilnas apstrāde, kosmētikas pagatavošana -, lai iegūtu vai uzlabotu prasmes un ļautu sekmīgāk iekļauties darba tirgū.

Vairāk par de minimis atbalsta saņemšanu komercdarbībai: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/de-minimis.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Dome lēma apstiprināt saistošos noteikumus “Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savai videi” organizēšanas  kārtība”, “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā”, “Par pašvaldības līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem Jelgavas novadā”, noteikumus “Jelgavas novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku un tehniskā atbalsta personāla darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība”, kā arī Jelgavas novada Kultūras pārvaldes un Vilces pamatskolas nolikumus.

Normatīvie akti tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība  > Normatīvie akti.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē ŠEIT.

Sēdes video ieraksts pieejams pašvaldības oficiālajā Youtube kanālā “Jelgavas novads”.