Novada ziņas
Dalībnieku grupas bilde

26 Jelgavas novada vispārizglītojošo mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi šajā mācību gadā pilnveidos savas profesionālās prasmes dažādos kursos un ēnošanas aktivitātēs ārpus Latvijas.

Pašlaik strukturētos kursus “Drāmas tehnika izglītībā” Spānijā apmeklē pārstāvji no Kalnciema vidusskolas, Staļģenes vidusskolas, Vircavas vidusskolas un Svētes pamatskolas.  Kursu laikā pedagogi kopā ar kursu dalībniekiem no citām valstīm iepazīst metodes un paņēmienus drāmas tehnikas izmantošanai dažādu mācību priekšmetu stundās un ārpusstundu aktivitātēs, kā organizēt teātra metodē balstītu stundu, kā attīstīt skolēnos radošumu, spontānumu un aktīvu mācīšanos.

Rudenī vēl paredzēta dalība strukturētajos kursos “Radošums un kritiskā domāšana, kas notiks Slovēnijā. Šajos kursos piedalīsies pedagogi no Kalnciema pagasta vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, Vircavas vidusskolas, Sesavas pamatskolas un Vilces pamatskolas. Kā arī pedagogi no Kalnciema vidusskolas, Kalnciema pagasta vidusskolas, Elejas vidusskolas, Staļģenes vidusskolas un Vilces pamatskolas 2 nedēļas vēros pedagogu darbu Vācijas izglītības iestādēs, iepazīstot kompetenču pieejā balstītas izglītības īstenošanu dažādos izglītības līmeņos un dažādos ar izglītības procesu saistītos aspektos, tai skaitā sadarbība ar vecākiem, atbalstošas vides nodrošināšana, pedagogu savstarpējā sadarbība, caurviju prasmju attīstīšana ikdienā.

Mācību gada 2.semestrī novada pedagogi apmeklēs strukturētos kursus, lai iepazītos ar kompetencēs balstītas pieejas īstenošanu pirmsskolā Lielbritānijā, apmeklēs profesionālās pilnveides kursus Robotikā un iepazīs metodes un paņēmienus darbam ar daudzveidīgu klasi.

Pēc kursiem dalībnieki izstrādās ieteikumus un priekšlikumus strukturēto kursu laikā apgūto paņēmienu un metožu pārnesei novada izglītības iestāžu mācību satura uzlabošanai. Kā arī dalīsies pieredzē ar kursos gūtajām zināšanas ar skolas un visa novada izglītības iestāžu kolēģiem.

Strukturēto kursu apmeklēšana ir iespēja arī satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, iepazīt citu valstu pieredzi kompetenču pieejas īstenošanā, uzzināt par inovācijām un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar citu valstu kolēģiem.

Pedagogi strukturētos kursus apmeklē Erasmus + programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora mobilitātes projekta “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112). ietvaros. Projektu 67 636,00 Eur apmērā finansē Eiropas Komisija.

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare