Novada ziņas
Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi prezentē izstrādātos metodiskos materiālus

11 Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi no Elejas vidusskolas, Kalnciema pagasta vidusskolas, Staļģenes vidusskolas, Līvbērzes pamatskolas, Šķibes pamatskolas un Svētes pamatskolas, kuri ir arī mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji, skolu metodisko komisiju vadītāji, direktori un direktoru vietnieki, pagājušā gada oktobrī un novembrī pilnveidoja savas profesionālās prasmes dažādos strukturētos kursos ārpus Latvijas.

Pēc kursu apmeklēšanas pedagogi izstrādāja metodiskos materiālus, lai uzlabotu metodiku atsevišķos mācību priekšmetos, un apkopoja metodes un paņēmienus kā vispārējus ieteikumus mācību satura uzlabošanai. Metodisko materiālu klāstā ir izstrādāta metodika informācijas un komunikāciju tehnoloģijas rīku izmantošanai matemātikā, digitālo rīku apkopojums vēstures apguvē, metodes klases audzināšanā, datorprogrammu piemēri formatīvai vērtēšanai, vietējās kopienas vēstures integrēšanas paņēmieni dažādos mācību priekšmetos. Ir apkopoti materiāli par neformālo un netradicionālu metožu izmantošanu, āra darbnīcu un āra izglītojošu aktivitāšu vadīšanas veidi, spēles uzņēmejdarbības attīstībai. Apkopotas arī pieprasītākās kompetences darba tirgū.

Pašlaik ir uzsākta projekta noslēdzošā fāze – pedagogi iepazīstina ar izstrādātajiem materiāliem savus kolēģus – Jelgavas novada un Ozolnieku novada pedagogus metodisko apvienību sanāksmēs un skolvadības semināros. Tādā veidā strukurētos kursos ārzemēs apgūtās izglītības inovācijas iepazīs un savā turpmākā darbā varēs izmantot abu novadu pedagogi.

Metosikie materiāli izstrādāti Erasmus + programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora mobilitātes projekta “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai” (Nr. 2018-LV01-KA101-046779). ietvaros. Projektu 20785,00 Eur apmērā finansē Eiropas Komisija.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare

Erasmus