Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada dome 2022.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr.19 (pielikums protokolam Nr.46/2022) “Par grozījumu Jelgavas novada domes 2022.gada 25.maija lēmumā Nr.3 (protokols Nr.22/2022) un  detālplānojuma “Jānīši”, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienības pārplānošana un sadale, paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.


Izstrādātā detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 16.janvāra līdz 2023.gada 15.februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 26.janvārī plkst. 17.00.


Sanāksme tiks organizēta neklātienes formātā (attālināti), izmantojot tiešsaistes sarunu rīku Microsoft Teams. Interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sanāksmē, var pieteikties sūtot pieteikumu detālplānojuma izstrādes vadītājai uz elektroniskā pasta adresi – krista.tumova@jelgavasnovads.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises. Pieteikšanās gadījumā, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei.
 
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma projektu var iepazīties:

  • papīra formāta – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā  (Celtnieku ielā 12b, Ānē, Cenu pagastā), pašvaldības darba laikā;
  • elektroniskā formātā – Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība/Publiskās apspriešanas/
  • elektroniskā formātā – valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā sekojot saitei https://geolatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma projektu iesniedzami līdz 2023.gada 15.februārim:

  • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, iesniegumam jābūt noformētam, atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām);
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā sekojot saitei https://geolatvija.lv/geo/tapis.  

 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:

Krista Tumova

Plānošanas nodaļas vadītājas vietniece attīstības plānošanas jautājumos
krista.tumova [at] jelgavasnovads.lv

vai ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93” projektu vadītāju Anitu Beikuli (mob.+371 26339051, e-pasts anita@g93.lv).