Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada dome 2022.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr.31 (protokols Nr.46/2022) “Par grozījumu Jelgavas novada domes 2022.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.13 (protokols Nr.18/2022) un  detālplānojuma “Līgas”, “Līgas Rozes” un “Līgas Neļķes”, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienību pārplānošana un sadale, paredzot savrupmāju apbūvi, inženiertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Apbūves parametru un aizsargjoslas noteikšana katrai projektētai zemes vienībai.


Izstrādātā detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 16.janvāra līdz 2023.gada 15.februārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 31.janvārī plkst. 17.00.


Sanāksme tiks organizēta neklātienes formātā (attālināti), izmantojot tiešsaistes sarunu rīku Microsoft Teams. Interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sanāksmē, var pieteikties sūtot pieteikumu detālplānojuma izstrādes vadītājai uz elektroniskā pasta adresi – krista.tumova@jelgavasnovads.lv.
Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises. Pieteikšanās gadījumā, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei.
 
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto detālplānojuma projektu var iepazīties:

  • papīra formāta – Valgundes pagasta pārvaldē (Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017), pašvaldības darba laikā;
  • elektroniskā formātā – Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība/Publiskās apspriešanas
  • elektroniskā formātā – valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā sekojot saitei https://geolatvija.lv

Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma projektu iesniedzami līdz 2023.gada 15.februārim:

  • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, iesniegumam jābūt noformētam, atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām);
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā sekojot saitei https://geolatvija.lv/geo/tapis

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:

Krista Tumova

Vadītāja
krista.tumova [at] jelgavasnovads.lv

vai ar detālplānojuma izstrādātāju IK “Plānošanas eksperti”  vadītāja Paula Granta (mob. +371 29209638; e-pasts birojs@planosana.lv).