Publiskās apspriešanas
ģerbonis

Jelgavas novada dome 2022.gada 5.janvārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 16. §) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Upes lauks” Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas norises periods 19.01.2022. – 16.02.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē attālināti 2022. gada 1.februārī pl.17.00.

Vēršam uzmanību, ka janvāra informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas"  Nr.1 (209) ieviesusies drukas kļūda attiecībā uz publiskās apspriešanas norises peridodu, maldinoši norādot, ka tas ir 17.01.2022.–13.02.2022.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē un portālā geolatvija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām. Tikšanās klātienē iespējama, iepriekš sazinoties.

Lokālplānojuma teritorijā plānota attīrīšanas iekārtu būvniecība Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansēta projekta „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros. Lai projektu īstenotu, zemes vienībai plānots mainīt izmantošanas veidu uz Tehniskās apbūves teritoriju (TA) un Dabas un apstādījumu teritoriju (DA).

Indra Murziņa

Teritorijas plānotāja
indra.murzina [at] jelgavasnovads.lv