Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada dome 2021.gada 25.augustā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.16, 19. §) “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības daļai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas norises periods  15.09.2021. – 17.10.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 12.oktobrī pl.17:00 neklātienē (attālināti), piekļuves saite

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē un portālā geolatvija.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Kontaktinformācija: Teritorijas plānotāja Indra Murziņa, tālr.: +371 26130471, e-pasts.: indra.murzina@jelgavasnovads.lv.