Publiskās apspriešanas

Jelgavas novada dome 2021.gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (protokols Nr. 20) “Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 14.oktobra līdz 2021.gada 12.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 25.oktobrī plkst. 17.00. Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes sarunu rīku.  Interesenti, kuri vēlas attālināti piedalīties sanāksmes norisē, var pieteikties izmantojot e-pasta adresi: krista.tumova@jelgavasnovads.lv. Pieteikties var ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sanāksmes norises. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, ar kuras palīdzību varēs pieslēgties sanāksmei. 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku administrācijas kancelejā  (Stadiona iela 10, Ozolnieki), administrācijas darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku, izmantojot e-pasta adresi: krista.tumova@jelgavasnovads.lv vai tālruni 22334212, kā arī valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā sekojot saitei geolatvija.lv

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku administrācijai (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: ozolnieki@jelgavasnovads.lv, kā arī iesniedzot caur valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālu geolatvija.lv  līdz publiskās apspriešanas beigām.


Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli: