Publiskās apspriešanas
publiskā apspriešana

Līdz 17. jūlijam norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.–2029. gadam 2. redakcijas - publiskā apspriešana.

Šie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti nosaka pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu, kas ietver vadlīnijas teritoriju plānošanai un attīstībai. Tāpat publiskajai apspriešanai nodota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 1.redakcija. Dokumenta mērķis ir izvērtēt iespējamo plānošanas dokumentu īstenošanas radīto ietekmi uz vidi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2. redakcija izstrādāta, ņemot vērā 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību nozaru speciālistu diskusijas, ekspertu ieteikumus. 

Aicinām iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties publiskajā apspriešanā, kas notiks no 12. jūnija līdz 17. jūlijam, paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus. Vairāk par publisko apspriešanu - ŠEIT.  

Sabiedriskā apspriede par sagatavotajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem plānota 2023. gada 5.jūlijā plkst. 18.00 tiešsaistes platformā “Zoom”.