Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Pēc publiskās apspriešanas notiek darbs pie Stratēģijas un Programmas pilnveidošanas, izstrādājot to 2.redakciju. Plānots, ka Stratēģijas un Programmas 2.redakcija kopā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju tiks nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai 2022.gada pavasarī.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un arī turpmāk iesaistīties jauno plānošanas dokumentu pilnveidē, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!