Publiskās apspriešanas
ģerbonis

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakciju publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana plānota neklātienes formā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2021.gada 3.novembra sēdes protokola Nr.24 1.§ un 2.§, Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 8.novembra lēmumiem Nr.17/1 un Nr.17/2 Stratēģijas un Programmas 1.redakcijas tiek nodotas publiskai apspriešanai, kas ilgs no 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties pilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Programmas un Stratēģijas 1.redakciju publiskajā apspriešanā:

Ar Stratēģijas un Programmas 1.redakcijām elektroniskā formātā var iepazīties šeit (zemāk pielikumos), kā arī:

Ar dokumentiem klātienē, ievērojot epidemioloģisko drošību (maska, vienreizlietojamie cimdi), var iepazīties:

  • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā),
  • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Sabiedriskā apspriede notika 2021.gada 6.decembrī, plkst. 18:00 neklātienes formā, Zoom platformā. 

Priekšlikumus līdz 2021.gada 20.decembrim (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU, kas atrodama un lejuplādējama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā PILSĒTA / SABIEDRĪBA / LĪDZDALĪBA un Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība/publiskās apspriešanas un izdrukātā veidā pieejama PAŠVALDĪBA/SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA/ PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS.

Priekšlikumu iesniegšana:

  • nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;

  • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;

  • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā (1. stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1. stāvā), Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17, Jelgavā un Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100A, Jelgavā, Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

  • plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: +371 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv;

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 1.redakciju apspriešanā!

Pielikumi: