Novada ziņas
Kā cīnīties ar Sosnovska latvāņiem? Nāc talkā!

Jelgavas novada pašvaldībā uzsākta aktīva Sosnovska latvāņa apkarošana. Sosnovska latvānis ir invazīva augu suga. Invazīvas sugas ir tādas sugas, kas, ievestas svešā vidē, kļūst agresīvas – izkonkurē vietējās sugas un strauji pārņem teritoriju.

Latvānis ir no 2 līdz 4 metrus augsts daudzgadīgs monokarps augs ar lapas plātni, kas var būt pat līdz 1,5 m gara. Monokarps nozīmē to, ka augs uzzied, nogatavina sēklas un aiziet bojā. Tātad, ja augs ir sācis ziedēt, nedrīkst tam ļaut nogatavināt un izsēt sēklas. Ja tas izziedējis, „domājot”, ka savu misiju ir veicis un savairojies, latvānis pats atmirst. Tādēļ pēc appļaušanas, lai neatļautu latvāņiem izplatīties tālāk, nepieciešams nogriezt  ziedkopas un tās sadedzināt. Šāds radikāls pasākums nepieciešams latvāņa izteikto vairošanās spēju dēļ.

Saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta informāciju Jelgavas novada teritorijā ir ap 107 ha zemes (no kurām 6,658 ha ir pašvaldības īpašumā), kas ir invadētas ar invazīvo augu sugu Sosnovska latvāni. Lai cīnītos ar latvāņiem Jelgavas novadā, izveidota Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupa septiņu locekļu sastāvā, kuras mērķis ir veicināt invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, kā arī organizēt un koordinēt latvāņu ierobežošanas pasākumus saskaņā ar Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu Jelgavas novadā 2023. – 2028.gadam.

Pašvaldība šogad, Lielās talkas ietvaros, kas notiks 22.aprīlī, plāno veikt latvāņu apkarošanu pašvaldībai piederošajos īpašumos. Latvāņu apkarošana tiks veikta pielietojot mehānisko apkarošanas metodi – ar lāpstu izdurot latvāņa sakni, kas tiek uzskatīta par visefektīvāko metodi. Izdurtās auga saknes atstājamas uz vietas izžūšanai, vai ja iespējams salikt tās krautnē un apklāt ar melnu plēvi. Latvānis nevairojas ar spraudeņiem vai saknēm. Tāpat tiek aicināti talkot arī privāto teritoriju īpašnieki, kuru teritorijas invadētas ar Sosnovska latvāni.

Darbs jāveic ļoti uzmanīgi, lai auga daļas nesaskartos ar ādu. Noteikti jālieto gumijas cimdi un gumijas zābaki, lai šūnsula nenonāktu uz ādas pat caur apģērbu. Jāpadomā arī par garajām biksēm, kuras varētu pārvilkt pāri gumijas zābakiem, lai indīgā augu sula nenokļūtu uz ādas. Veicot latvāņa mehānisko iznīcināšanu talkotājiem katrā talkošanas vietā būtu nepieciešams nodrošināt ūdeni, gadījumā, ja latvāņa sula nokļuvusi uz ādas. Latvāņa sula var apdedzināt arī, ja nejauši ar kādu apģērbu, piemēram darba cimdiem, pieskaras sejai vai kādai citai atkailinātai ķermeņa daļai. Jāatceras, ka apdegums nerodas uzreiz, tikai pēc laika, bet tajā pašā dienā, tādēļ svarīgi ir noskalot to ķermeņa skarto vietu, kur nokļuvusi latvāņa sula. Gadījumā, ja tomēr izveidojies apdegums, noteikti jāvēršas pie ārsta!

Latvāņu apkarošanas talka plānota Cenu, Elejas, Platones, Lielplatones, Svētes, Vilces un Zaļenieku pagastā. Sīkāku informāciju par latvāņu apkarošanas talkošanas vietām varēs uzzināt www.jelgavasnovads.lv vai zvanot tālr. +371 22412120 (Vides inženiere Lāsma Strautmane)

Jelgavas novada pašvaldība atgādina, ka zemes īpašniekam  – gan pašvaldībai, gan juridiskām un fiziskām personām, kura apsaimniekotajās zemēs konstatēta latvāņu izplatība, saskaņā ar 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” ir pienākums veikt latvāņu apkarošanas pasākumus. Tādēļ Pašvaldība aicina visus Jelgavas novada teritorijā esošo zemju īpašniekus, kuru īpašumos sastopams invazīvais augs - Sosnovska latvānis uzsākt tā apkarošanu un līdz 2023.gada 1.jūlijam iesniegt iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā informāciju par teritorijām, kas invadētas ar Sosnovska latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot tā ierobežošanai. 

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25.pantu, par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

  • fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām,
  • juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Savukārt par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, invadētajām platībām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 

  • fiziskajai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām,
  • juridiskajai personai — no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

Ja valdītājs nav iesniedzis iepriekš minēto informāciju vai neveic ierobežošanas pasākumus, tos ir tiesīga organizēt vietējā pašvaldība un tad Personai nāksies segt izdevumus, kas saistīti ar latvāņa ierobežošanas pasākumiem.

Ļoti plaša informācija par šī auga bioloģisko izcelsmi, tā bīstamību un apkarošanas iespējām sniegta Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā www.vaad.gov.lv

Iesnieguma forma.

Iesniegumu iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pastu zemgale@vaad.gov.lv, pa pastu uz norādīto adresi: Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Jelgavas filiālei, Dobeles iela 41A, Jelgava, LV-3001, vai klātienē iepriekš norādītajā adresē.

Iesniegumam jāpievieno zemes plāna kopija, kurā norādīta ar Sosnovska latvāni invadētā teritorija un katrā nogabalā norādīta plānotā latvāņa izplatības ierobežošanas metode.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts augu aizsardzības dienesta speciālistiem pa tālr. +371 63022541 vai Jelgavas novada vides inženierēm Lāsmu Strautmani tālrunis =371 22412120, e-pasts: lasma.strautmane@jelgavasnovads.lv, Zani Laiviņu, tālrunis  +371 25660002, e-pasts: zane.laivina@jelgavasnovads.lv vai Daci Gražuli, tālrunis +371 22002558, e-pasts: dace.grazule@jelgavasnovads.lv.

Visās invadētajās platībās izmantojama kombinētā latvāņu ierobežošanas metode – bioloģisko, mehānisko un ķīmisko metožu un paņēmienu kombinācijas, ievērojot šādus principus:

  • ārpus ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām primāri ieteicams izmantot ķīmisko ierobežošanas metodi;
  • ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās veic mehānisku latvāņu ierobežošanu;
  • papildus iepriekš ieteiktajām metodēm, vēlams izmantot bioloģisko ierobežošanas metodi, invadētajās platībās sējot kultūraugus, kas ir konkurētspējīgi ar latvāni.

Latvāņu ierobežošanas pasākumi jāveic ik gadu sākot no to veģetācijas sākuma (ap 20.aprīli) līdz to veģetācijas beigām (ap 1.septembri). Invazīvo augu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa katru gadu no 25. jūnija līdz 1. septembrim veiks ar latvāni invadēto teritoriju monitoringu. Ja tiks konstatēts vairāk kā viens pieaudzis latvāņa augs ar izveidotu ziedkopu uz 50m2, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.

Vairāk informācijas par katru apkarošanas metodi.