Novada ziņas
Kalnciemā projekta ietvaros plāno izveidot vides izziņu veicinošu infrastruktūru

Jelgavas novada domes deputāti 28.marta domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, paredzot piešķirt 4288 EUR lielu pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas vides aizsardzības fonda projektam “Iepazīsti un saudzē”. Projekts paredz labiekārtot nelielu posmu dabas lieguma “Kalnciema pļavas” teritorijā, kas atrodas pie šosejas Kalnciems-Kaiģi.  Bioloģiskās daudzveidības izzināšanai iecerēts pie Vecbērzes upes uzstādīt arī skatu torni, gājēju tiltiņu, soliņus un informācijas stendus.

Projekts “Iepazīsti un saudzē” iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondā projektu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana.

“Kalnciema pļavas ir viens no izcilākajiem nepārveidotu Lielupes palieņu pļavu posmiem, kur joprojām novērojami dabiskie palu procesi. Par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju “Kalnciema pļavas” kļuva 2004.gadā. Dabas lieguma teritorija ir 170 hektāri plaša, tajā sastopamo reto biotopu un sugu dēļ Kalnciema pļavas iekļautas Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Lai gan dabas lieguma teritorijā nav veidota tūrisma infrastruktūra, cilvēki to apmeklē. Lieguma dienvidu daļā pie Lielupes galvenokārt tie ir atpūtnieki un makšķernieki. Ar projekta palīdzību vēlamies izcelt Lielupes upes un piekrastes dabas bagātības un galvenokārt pievērst sabiedrības uzmanību palieņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Jāuzsver, ka šis projekts paredz labiekārtot vien nelielu teritorijas posmu, proti, 1,2 hektārus, kas atrodas pie Vecbērzes upes tilta, blakus šosejai Kalnciems-Kaiģi. Šogad rudenī teritorijā tiks veikta krūmāju apauguma likvidēšana un augsnes planēšana. Savukārt nākamgad pēc teritorijas labiekārtošanas darbiem netālu no šosejas pie upes uzstādīs vairākus infrastruktūras objektus - gan skatu torni, gan pastaigu tiltiņu, kā arī informācijas stendus. Stendos plānots izvietot dažāda veida informāciju gan par videi draudzīgu uzvedību, gan informāciju par teritorijā aizsargājamām augu, putnu, abinieku, rāpuļu un zīdītāju sugām” komentē Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas  projektu vadītājs Gatis Kasparinskis.

Plānots, ka skatu torņa pamati varētu būt 4x4 metri un augstums 3 metri, un torņa apmeklētāju ērtībai iecerēts torni aprīkot ar skata binokli. Savukārt gājēju tiltiņa garums būs ap 9 metriem. Vēl labiekārtotajā teritorijā uzstādīs soliņus, atkrituma urnas un velonovietni.

Projekta īstenošanas laiks ir no šī gada vasaras līdz nākamā gada rudenim. Kopējās projekta finanses sastāda 42 875 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonds sedz 38 587 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma daļa būs 4 288 EUR.