Novada ziņas
Konference “Profesionālās izglītības problēmas un iespējas”

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēs Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā. Savukārt Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolas telpās drīzumā tiks uzsākts darbs pie “Restaurācijas nama” izveides.

Var teikt, ka aizsāktais projekts gan noslēgsies, gan turpinās savas iestrādes un attīstīsies. Zaļenieku amatniecības vidusskolas telpās jau cita (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta - LLI-315) projekta ietvaros darbu uzsāks Restauratoru nams - aprīkotas darbnīcas profesijas apguvei. Viena no tā svarīgākajām funkcijām būs profesionālās izglītības programmas audzēkņu praktiska apmācība un esošo, restaurācijas uzņēmumos strādājošo darbinieku un amatnieku prasmju attīstība un iemaņu pilnveidošana.

Savukārt konferences laikā projekta dalībnieki, pārstāvot atšķirīgas profesionālās izglītības programmas, stāstīs par praksē apgūto, dalīsies pieredzē ar jauniegūtajām zināšanām, tādā veidā iedrošinot citus apgūt viņu izvēlēto profesionālās izglītības programmu.

Apmaiņas programmas, kuru ilgums bija no divdesmit vienas dienas līdz trīsdesmit trīs dienām, nenoliedzami organizētas ar mērķi pilnveidot mobilitātes dalībnieku zināšanas par apgūstamo profesiju. Piemēram, profesionālās izglītības programmas ''Augkopība'' prakse noritējusi Francijā, ''Enerģētikas un elektrotehnikas'' prakse - Spānijā, ''Autotransports'' - Portugālē un ''Restaurācija'' Vācijā. Prakses dalībniekiem līdzi devās arī pedagogi, lai uzraudzītu prakses metodes, tās saturu, sniegtu padomus un pārņemtu labo pieredzi. Topošajiem Augkopjiem līdzi devās Elīna Cēsniece, enerģētiķiem Mārtiņš Voitišķis, restauratoriem Normunds Strauja, bet automehāniķiem Elmārs Antons.

Konference noritēs divās daļās, piedaloties Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas sadarbības partneriem un ekspertiem no restaurācijas uzņēmumiem, Latvijas Restauratoru biedrības, Latvijas Amatniecības kameras, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Bauskas pils muzeja, Valsts izglītības satura centra, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas,

Cēsu Profesionālās vidusskolas, Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra Lietuvā. Tāpat konferences laikā būs pieejama izstāde un fotogrāfijas par projektā īstenotajām aktivitātēm.

Erasmus + programmas projekts “Praktisko zināšanu pilnveide”  (Nr.2016-1-LV01-KA102-022504) savu darbību aizsāka 2016.gada 1.jūlijā, bet noslēgsies. šī gada 30. aprīlī. Projekta pamatdarbība saistīta ar  personu mobilitāti mācību nolūkos un tā kopējais finansējums no Eiropas Savienības līdzekļiem – 83 394 EUR.

Erasmus