Projekti
Konkurss “Mēs savai videi 2018” realizēs 33 iedzīvotāju idejas

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Mēs savai videi 2018” šogad bija saņemti 46 projektu pieteikumi. Aktīvākie ideju iesūtītāji bija no Glūdas, Līvbērzes, Platones, Valgundes, Zaļenieku, Svētes un Lielplatones pagastiem. Šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 33 iedzīvotāju idejas kopsummā par 22 700 EUR. Projektu īstenošanu atbalstītie dalībnieki varēs uzsākt jau no 7. maija.

Projektu konkurss tika izsludināts visās 13 Jelgavas novada pagastu teritorijās ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

“Kā zināms, Jelgavas novada pašvaldība šogad budžetā šim projektu konkursam kopumā atvēlējusi 23 000 EUR. Ar katru gadu iesniegtās idejas kļūst arvien kvalitatīvāk pamatotas un noformētas, tādēļ ne velti pērn palielinājām finansējuma apmēru par 10 000 EUR. Protams, ka daļa iesūtīto pieteikumu šogad bija līdzīgi, piemēram, vairāki iedzīvotāji vēlējās labiekārtot māju pagalmus, sporta aktivitāšu laukumus vai savu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas. Izskatot rūpīgi iesniegumus, secinājām, ka iedzīvotāju vēlmes ir ļoti līdzīgas - dažkārt pat vienādas, bet iesniegto pieteikumu detalizācija, aprēķini un noformējumi atšķirīgi. Priekšroku guva tie pieteikumi, kuri bija ne vien izpildījuši formāli visu konkursa nolikumā prasīto, bet arī ietvēra papildus informāciju - rūpīgas skices, aprakstus, izstrādātu konceptu vai arī iesūtītas fotogrāfijas, oriģinālāk pamatotu ideju vai paredzamu lielāku iedzīvotāju līdzdalību projekta īstenošanā. Tāpat mums ir svarīga arī projekta izstrādes gatavības pakāpe. Bet vēlos aicināt, tos iedzīvotājus, kuri šogad neguva apstiprinājumu, tomēr “nemest plinti krūmos”, bet līdz nākamajai reizei, kad atkal izsludināsim konkursa pieteikšanos, pārskatīt savus projektu pieteikumos, mazliet tos uzlabot un atkārtoti startēt”, komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Maksimālā summa, ko saskaņā ar projekta nolikumu pašvaldība piešķir vienam projektam, ir 750 EUR. Projektu īstenošanu iedzīvotāji varēs uzsākt jau no 7. maija līdz pat 30. septembrim. Jāpiemin, ka pēc projektu realizācijām pašvaldība plāno arī piešķirt diviem vai trim labākajiem projektiem naudas balvas. Kopējais naudas fonda apmērs ir 300 EUR.

Atbalstītās idejas:

N.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta īss apraksts

Adrese

Piešķirtā summa (EUR)

1.

Laivu piestātnes un piknika vietas izbūve Svētes upes krastā

Izveidot laivu piestātni un piknika vietu Svētes upes krastā pie Svētes pils

Biedrība NOVADA MANTOJUMS3 Svētes pagasts, Svēte

712,99

2.

Pludmales volejbola laukuma ierīkošana Elejas ciemā

Ierīkot aktīvās atpūtas vietu volejbola laukumu Elejā Dārza ielas masīvā un organizēt volejbola spēles turnīru

Elejas pagasts, Eleja

730

3.

Basketbols Birzītes krastos

Izveidot strītbola laukumu

Glūdas pagasts, Viesturciems

750

4.

“Tīrs ūdens un gaiss”

Sakārtot netraucētu kanalizācijas ūdeņu aizvadi  kanalizācijas sistēmā un gaisa piesārņojuma novēršanu no bojātām kanalizācijas akām.

Platones pagasts, Platone

750

5.

"Mēs paši"

Sakārtot 7 automašīnu stāvlaukumu (60 m2) Tirgus ielā 9/11 Lielplatones pagastā

Biedrība "Mājoklis 27” Lielplatones pagasts

750

6.

Svētku laukuma izveide Vircavā, Oglaines ciematā

Izveidot svētku un atpūtas laukumu Oglaines ciemā

Vircavas pagasts, Oglaine

750

7.

Lapenes un šūpuļkrēsla izgatavošana, karoga masta uzstādīšana un ugunskura vietas labiekārtošana

Izveidot atpūtas vietu ar lapeni un šūpuļkrēslu draudzes “Platones kristiešu centrs” pagalmā pie ugunskura vietas. Uzstādīt jaunu karoga mastu.

Draudze „Platones Kristiešu Centrs”, Platones pagasts

750

8.

“Ar mīlestību Uziņiem”

Labiekārtot parku Ūziņu centrā, pie daudzdzīvokļu mājas un privātmājām.

Zaļenieku pagasts, Ūziņi

730

9.

Atspulgu ielas iekšpagalma ceļu sakārtošana Platonē

Atjaunot Atspulgu ielas Nr.3,5,7,9 un 11 īpašumu piebraucamo iekšpagalma ceļa un Atspulgu ielas Nr.3 ieejas celiņa lietojuma kvalitāti.

Platones pagasts,
Platone

750

10 .

Mārīšu kolekcijas iekārtošana Vilcē

Iekārtot un papildināt Jelgavas novadu par vienu apskates vietu vairāk, popularizējot interesantus vaļaspriekus – mārīšu kolekciju Vilces pagastā

 Biedrība “Vilces attīstības centrs”      Vilces pagasts, Sadzīves pakalpojumu centrs

362

11.

"Dzīvosim drošā mājā"

Veikt daudzdzīvokļu mājas apmales pamatnes atjaunošanu un mājas apkārtnes labiekārtošanu

Biedrība "Sidrabītes",    Lielplatones pagasts

750

12.

„Mājas ir tur, kur Tava sirds”

Labiekārtot videi, bērniem un ģimenēm draudzīgu pagalmu

Līvbērzes pag, Vārpa

635

13.

“Tīras kājas-tīras mājas”

Izbūvēt gājēju celiņu starp daudzdzīvokļu mājām (Draudzības 8 un Jaunības 2)

Kalnciema pagasts, Kalnciems

700

14 .

“Mēs būsim veikli, droši, stipri …”

Papildināt audžuģimeņu brīvdienu mājas esošo atrakcijas laukumu ar jaunu elementu - gaisa taku.

 Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs- Biedrība- Spārni ,     Zaļenieku pagasts, „Muzikanti”

750

15.

Dārza ielas 7 pagalma laukuma daļas seguma maiņa autostāvietām

Nomainīt autostāvietas laukuma segumu, aizstājot to ar sīkšķembu klājumu, lai padarītu to piemērotu automašīnu novietošanai.

Glūdas pagasts, Nākotne

549,4

16.

Kastanīša pārvertības

Veikt Kastaņu ielas 6 daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas kosmētisko remontu.

Sesavas pagasts, Bērvircava

676,26

17.

Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas remonts Dzelzceļnieku ielā 3 a

Uzstādīt ārpusē jaunu nojumi un veikt kāpņu telpas remontu, kā arī nobruģēt lieveni.

Elejas pagasts, Eleja

750

18.

“Skats nākotnē Alejas 15”

Veikt remontdarbus centrālajām durvīm, pielikt notekas, sabetonēt sadrupušās kāpnes, nokrāsot durvis zem balkoniem.

Lielplatones pagasts, Alejas 15

750

19.

Daudzdzīvokļu koplietošanas telpu/ konstrukciju renovācija/

labiekārtošana

Izremontēt un sakārtot daudzdzīvokļu kāpņu telpu un nomainīt kāpņu telpai ārdurvis un pastkastītes.

Vilces pagasts, Vilce

750

20.

“Sakopsim apkārtni!”

Sakārtot mazā celiņa segumu, noņemot veco segumu un uzlikt jaunu  bruģi

Biedrība "Skolas 16"     Glūdas pagasts, Nākotne

750

21.

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana.

Izveidot bērnu rotaļu laukumu ar daudzveidīgām un interesantām nodarbēm svaigā gaisā (slīdkalniņš, šūpoles, rāpšanās siena)

Valgundes pagasts,

750

22.

Kāpņu telpas remonts Lielvircavas ielā 7 Platones pagasts

Izremontēt kāpņu telpu  Lielvircavas ielā 7 Platones pagastā

Platones pagastā,

750

23.

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

Labiekārtot bērnu rotaļu laukumu Dārza iela 13

Elejas pagasts,  

495

24.

“Viss ko darām - viss labākai dzīvei”

Uzlabot mājas kopskatu un palielināt tās energoefektivitāti ieliekot PVC logus, uzstādīt oša koka soliņus.

Biedrība "Kastanis 4", Sesavas pagasts, Bērvircava

750

25.

Fiziskās aktivitātes bērnu laukumā

Paplašināt jau esošo bērna laukumu ar metāla konstrukcijām, kuru funkcijas domātas spēka treniņiem pusaudžiem.

Valgundes pagasts, Vītoliņu ciems

750

26.

“Durvis-drošība dzīves telpai”

Sakārtot mājas ieeju un nomainīt ārdurvis Nākotnes ciema daudzdzīvokļu mājā Dārza iela 3

Gludas pagasts, Nākotne

750

27.

“Mēs sakoptā vidē”

Atjaunot dzīvojamas mājas kāpņu telpas ieejas jumtiņus, nomainīt atpūtas solus.

Līvbērzes pagasts, Līvbērze,

750

28.

Daudzdzīvokļu mājas (Ausekļa 26) kāpņu telpas remonts

Nomainīt divus logus un ārdurvis , veikt kāpņu telpas kosmētisko remontu.

Platones pagasts, Lielvircava

750

29.

Jumta renovācija daudzdzīvokļu mājā

Salabot esošā jumta segumu un uzklāt jaunu segumu

Glūdas pagasts, Nākotne

750

30.

“Savam ciemam un saviem iedzīvotājiem.”

 Uzstādīt ciematā pie veikala 2 solus un velosipēda statīvus.

Valgundes pagasts, Tīreļu ciems

516,9

31.

“Mūsu ieguldījums vienota Jelgavas novada vizuālā tēla veidošanā”

Sakārtot daudzdzīvokļu māju Dārza ielā Nr.2 un Nr.4  vizuālo izskatu, nomainīt logus un pašu spēkiem veikt aiļu apdari.

Glūdas pagasts, Nākotne

750

32.

“Jaunas krāsas mūsu laukumam”

Atjaunot bērnu rotaļu laukuma elementus. Sakārtot volejbola laukumu.

Valgundes pagasts, Tīreļu ciems

586

33.

“Ārdurvis - mājas vizītkarte.”

Veikt dzīvokļu  kāpņu telpai  jumtiņa remontu.

Līvbērzes pagasts, Līvbērze

256,45