Iedzīvotājiem Novada ziņas

SIA “Jelgavas novada KU”, kas īsteno ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Jelgavas novada teritorijā, sagatavojis un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Apstiprināšanas gadījumā, tas stāsies spēkā šī gada 1. septembrī.

Šobrīd Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastā piemēro 2022. gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,67 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,98 EUR/m3 (bez PVN). Savukārt Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagastā tiek piemērots 2016. gadā apstiprinātais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,81 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,49 EUR/m3 (bez PVN).

Septiņu gadu periodā, kopš tarifs ir spēkā Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastā, notikušas būtiskas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu izmaiņas, proti, veikti ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā, bijušas izmaiņas nodokļu likumdošanā, augušas energoresursu cenas, degvielas un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas, materiālu iegādes un remontu pakalpojumu izmaksas, taču tarifs līdz šim palicis nemainīgs. Spēkā esošā tarifa izmaksas vairākās pozīcijas pārsniedz pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, tādēļ tarifu nepieciešams precizēt atbilstoši šī brīža situācijai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu attīstība Jelgavas novadā, EUR/m³ bez PVN

Jelgavas novads, izņemot Ozolniekus

Periods

ūdensapgāde

kanalizācija

Jelgavas novads (izņemot Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagastu)

03.09.2014.-31.01.2021.

1,14

1,38

Bijušais Ozolnieku novads

No 18.01.2016.

0,81

1,49

Jelgavas novads (izņemot Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagastu)

01.02.2021.-31.01.2022.

1,63

1,90

Jelgavas novads (izņemot Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagastu)

No 01.02.2022.

1,67

1,98

Jelgavas novads

Projekts

1,62

2,15

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un "Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku", kas nosaka, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. 

Lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu pakalpojumu attīstību, Jelgavas novadā plānots noteikt vienotu tarifu.

Kopsavilkums par SIA “Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu šeit:

2022.gada janvārī Jelgavas novada dome deleģēja SIA “Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā, pārņemot Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu no SIA "Ozolnieku KSDU". Tā rezultātā pērn lietotājiem piegādātā ūdens apjoms kubikmetros ir palielinājies par 60% un no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms -  par 58%, salīdzinot ar datiem, kas iekļauti esošajā tarifā.

Uzņēmums ūdensapgādes pakalpojumus sniedz 1 938 lietotājiem (ūdens ievadu skaits) un kanalizācijas pakalpojumus – 1 184 lietotājam (notekūdeņu izvadu skaits).

Kopējais SIA “Jelgavas novada KU” ūdensapgādes inženiertīklu garums - 174 km, kopējais kanalizācijas inženiertīklu garums – 176 km. Uzņēmuma pārziņā ir 43 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas un 35 kanalizācijas sistēmas.

2022. gadā Jelgavas novada teritorijā ir novērstas vairākas centralizēto ūdensvada tīklu avārijas, likvidēti maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu aizsērējumi, veikti nozīmīgi remontdarbi un pārbūves darbi sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās, kā arī veikti uzlabojumi aukstā dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās. Tāpat notika būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā” ietvaros, lai sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem varētu pieslēgties vairākas Ozolnieku ciema ielas, proti, Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Plēsuma, Rubeņu, Puķu, Sporta, Eglaines, Aveņu, Lapu, Jelgavas, Dārza, Oktobra, Nākotnes, Bērzu, Pavasara, Meža, Avotu, Iecavas un Pļavu iela. Darbs pie projekta realizācijas turpinās arī šogad.

Analizējot līdzīgu pakalpojumu sniedzēju apstiprinātos ūdens un kanalizācijas tarifus, var secināt, ka sagatavotais tarifa projekta rezultāts atbilst vidējai cenai Latvijas reģionos.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi, EUR/m³ bez PVN

 

 

 

 

Izmaiņas pret iepriekšējo tarifu %

 

 

Ūdens-apgāde

Kanali-zācija

Ūdens-apgāde

Kanali-zācija

Jelgavas novads (izņemot Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagastu)

 Spēkā esošais

1.67

1.98

 

 

Jelgavas novada Cenu, Ozolnieku un  Salgales pagasts

 Spēkā esošais

0.81

1.49

 

 

Jelgavas novads, jaunais tarifa aprēķins

 projekts

1.62

2.15

-2.99%

8.04%

Jelgavas valstspilsēta

 Līdz 30.04.2023

1.20

1.48

 

 

Jelgavas valstspilsēta

no 01.05.2023

1.22

1.52

1.67%

2.70%

Dobeles novads

 Līdz 30.04.2023

1.53

2.39

 

 

Dobeles novads

no 01.05.2023

1.64

2.64

7.19%

10.46%

Tukuma novads (Tukuma ūdens)

 Līdz 30.04.2023

1.24

1.62

 

 

Tukuma novads (SIA “Tukuma ūdens”)

no 01.05.2023

1.30

1.72

4.84%

6.17%

Tukuma novads (Tilde)

 Līdz 30.04.2023

1.57

1.84

 

 

Tukuma novads (SIA "Komunālserviss TILDe")

no 01.05.2023

1.84

2.20

17.20%

19.57%

Madonas novads

 Līdz 30.04.2023

1.22

1.56

 

 

Madonas novads

no 01.05.2023

1.27

1.67

4.10%

7.05%

Bauskas novads (Iecavas pagasts)

 Līdz 30.04.2023

1.32

2.47

 

 

Bauskas novads (Iecavas pagasts)

no 01.05.2023

1.42

2.76

7.58%

11.74%

Talsu novads

 Līdz 30.04.2023

1.58

3.05

 

 

Talsu novads

no 01.05.2023

1.69

3.35

6.96%

9.84%

Avots: SPRK mājas lapā publicētie tarifi