Uzņēmējdarbība Novada ziņas
Lauku partnerība “Lielupe” izsludina Leader projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa nepārtraukto projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2023. gada 16. janvāra līdz pieteikto projektu finansējuma apjoms sasniegs 80% no pieejamā finansējuma vai līdz 30.06.2023. Nepārtrauktajā kārtā kopējais izsludinātais finansējuma apjoms ir 187 783.42 EUR.

Uzņēmējdarbības atbalstam var pieteikties ikviens, fiziska vai juridiska persona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas novadā. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem.

Normatīvie akti un citi dokumenti projekta iesnieguma sagatavošanai pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Projektu iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70% no projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai u.c. izmaksām.

Informāciju un konsultācijas par projekta iesnieguma sagatavošanu var saņemt klātienē, telefoniski, pa e-pastu vai tiešsaistē Lauku partnerībā “Lielupe”, tālr. +371 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv.