Novada ziņas
Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta šādās rīcībās:

  • „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, pieejamais finansējums 177 579.60 EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 30 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.
  • “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, pieejamais finansējums 112 645.60  EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 50 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.
  • „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums 54 311.18  EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 10 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2019. gada 26. marta līdz 2019. gada 26. aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Rīcībā „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” ir izsludināta nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta līdz 27.12.2019.

Šajā konkursā tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas un Ozolnieku novados. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Konsultācijas par projekta iesniegumu sagatavošanu var saņemt partnerības birojā Lielā iela 5/7 (6. stāvs), Jelgava, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26399946 vai e-pastu lielupe@partneribalielupe.lv.

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji ir pieejami.

Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Aicinām iepazīties ar iepriekšējās kārtās apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem partnerības mājas lapā.

Plašāks seminārs par sabiedriskā labuma projektiem plānots 26. martā plkst. 10.00 Jelgavas novada pašvaldības lielajā zālē, aicinām sekot informācijai.

 Informācija sagatavota lauku partnerībā "Lielupe" 

attels