Projekti Novada ziņas
Lemj par aizņēmuma ņemšanu izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

Sekojot Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti 25. augusta domes sēdē lēma par Valsts kases aizņēmumu 825 555 EUR apmērā, lai šogad Elejas muižas parkā aizsāktu īstenot izstāžu zāles jaunbūves projektu. Izstāžu zāles būvniecību paredzēts realizēt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas atbalstu - projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” ietvaros.

Jelgavas novada pašvaldība 2021. gada 12. martā izsludināja atklātu konkursu “Izstāžu zāles jaunbūve Elejas muižas parkā”, lai noskaidrotu objektam būvdarbu veicēju. Konkursa izvērtēšanas rezultātā tiesības Elejas muižas parkā veikt izstāžu zāles celtniecību sākotnēji ieguva uzņēmums, kas vēlāk atteicās no līguma parakstīšana. Rezultātā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23. punktu, kas nosaka, ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvāja saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma līgums tika noslēgts ar uzņēmumu SIA “Bildberg” ” par kopējo summu 671 296 EUR (bez PVN).

Kā jau iepriekš ziņots, Elejas parka izstāžu zāles kā jaunbūves būvprojektu 2017. gadā izstrādāja SIA “Livland Group” un arhitekts Ēriks Cērpiņš, ņemot vērā, ka Elejas parks un muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Būvprojekts tika izstrādāts, pamatojoties uz “Interaktīvas sabiedriskās vietas izveides Elejas muižas parkā tehnisko projektu”, kas paredz Elejas muižas parkā uzbūvēt ekspozīciju zāli. Plānots, ka izstāžu zāle būs gaiša un stiklota vienstāva ēka 298 m2 platībā un tā paralēli esošajai parka alejai atradīsies vietā, kur pašlaik atrodas skatītāju tribīnes - iepretim estrādei. Pašlaik iecerēts, ka izstāžu zālē būs pieejamas pasākumu telpas, paredzot tajās rīkot seminārus, apmācības, plenērus. Līdzās pasākuma telpām, ēkā plānots ierīkot arī telpu Elejas tūrisma informācijas punktam. Jaunbūves projekts izstrādāts tā, lai ēka dizainiski iegultu parka ainavā, veidojot nesamāksloti vieglu ēkas saspēli ar dabu, lielajiem kokiem un saules gaismu, paredzot izmantot dabiskus, videi draudzīgus būvmateriālus. Turklāt tas savā konceptā veidos vienotu ansambli ar vēl nākotnē rekonstruējamo estrādi.

Noslēgtais līgums ar SIA “Bildberg” paredz objektā darbus uzsākt šomēnes un pabeigt līdz nākamā gada pavasarim.

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.