Pašvaldība Novada ziņas
Lemj par disciplinārlietas izbeigšanu pret pašvaldības izpilddirektori

Šodien, 22.aprīlī, sasauktajā slēgtajā ārkārtas Jelgavas novada domes sēdē, atsaucoties uz Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores Līgas Lonertes iesniegto rakstisko paskaidrojumu un Disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas ziņojumu, lemts par rakstveida piezīmes izteikšanu un disciplinārlietas izbeigšanu pret pašvaldības izpilddirektori.

Kā zināms, disciplinārlieta pret izpilddirektori tika rosināta un ar deputātu balsojumu atbalstīta 2021.gada decembrī, atstādinot viņu no amata pienākumu pildīšanas uz trīs mēnešiem. Līga Lonerte šī gada 8.aprīlī atsāka darbu. Saskaņā ar  4.aprīļa Jelgavas novada domes lēmumu “Par paskaidrojuma pieprasīšanu Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Lonertei”, domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis viņu iepazīstināja ar disciplinārlietas komisijas ziņojumu, savukārt izpilddirektorei bija saistoši sniegt atbildes rakstveida paskaidrojumu. Attiecīgi šo divu dokumentu saturs ir bijis par iemeslu 22.aprīļa slēgtajai ārkārtas domes sēdei.

“Pildot Jelgavas novada izpilddirektores pienākumus, esmu rūpīgi ievērojusi  likuma par pašvaldībām 69.panta prasības un gādājusi par pašvaldības ekonomiskā, saimnieciskā izdevīguma un likumiskā ietvara ievērošanu, kā arī rūpējusies par pašvaldības ilgtermiņa attīstību. Savā paskaidrojumā esmu skaidrojusi visus Disciplinārlietas komisijas ieskatā veiktos pārkāpumus, argumentējot tos ar reālām darbībām. Šī disciplinārlieta ir nepamatoti metusi ēnu pār manu un pašvaldības reputāciju, lai arī sadarbības partneriem, citām pašvaldībām un kolēģiem ir skaidrs, ka tas ir bijis politisks solis un mērķtiecīgi izvēlēta taktika. Manā līdzšinējā darbā galvenais motīvs ir bijis pragmatisks, pamatots, godīgs darbs pašvaldības labā,” komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

“Uzskatu, ka izpilddirektore ir sniegusi izsmeļošas un pārliecinošas atbildes savā darbībā. Mēs, deputāti, neesam tiesneši, lai varētu izlemt par kāda konkrēta darbinieka pārkāpumiem, tāpēc pašvaldība  uzraugošajām iestādēm ir nosūtījusi Disciplinārlietas komisijas iesniegto ziņojumu. Šobrīd, kad pēc lietas izskatīšanas dome ir piemērojusi rakstisku brīdinājumu, disciplinārlieta pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori ir izbeigta. Ja uzraugošās iestādes lūgs pārvērtēt kādus pārkāpumus, tad dome tos skatīs atkārtoti,” skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Konteksts:

Jelgavas novada dome 2021.gada 23.decembrī sanāca uz ārkārtas sēdi, atsaucoties uz septiņu deputātu parakstītu rosinājumu disciplinārlietas ierosināšanai pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Lonerti un viņas atstādināšanai no amata.

Rosinājumu sasaukt domes ārkārtas sēdi parakstīja 7 no 19 deputātiem. Deputāti pārmeta izpilddirektorei, ka viņa sniegusi VARAM ministrijai nepatiesu informāciju par izpilddirektores vietnieces juridiskajos jautājumos aizvietošanu, tostarp norādot, ka nepieciešams izvērtēt izpilddirektores piekopto saziņu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Lēmumprojekts tika pamatots ar terminiem ”prettiesiska rīcība” un “labas pārvaldības principu pārkāpšana”.

Iztrūkstot pierādījumiem, tika lemts izveidot disciplinārlietas izmeklēšanas komisiju, kas vērtēja pārmetumu pamatotību. Komisijas sastāvā ar balsojumu tika ievēlēti deputāti: Dina Tauriņa, Jānis Kažotnieks, Uldis Ainārs, Oskars Cīrulis, Lolita Duge, Irina Dolgova, Emīls Dobrājs.

Disciplinārlietas komisija Jelgavas novada pašvaldībai noslēguma ziņojumu iesniedza 2022.gada 14.martā.

Jelgavas novada dome 2022.gada 4.aprīlī slēgtā ārkārtas domes sēdē izskatīja lēmumprojektu “Par paskaidrojuma pieprasīšanu Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Lonertei”.