bilde

Paredzētās darbības nosaukums: Kūdras ieguves lauku paplašināšana “Kaigu purva” kūdras atradnē Jelgavas novada, Kalnciema pagastā

Ierosinātājs: SIA „Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novada nekustamā īpašumi vai to daļas - „Poķi” (kadastra Nr. 54310030093); “Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170); “Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226) un „Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28. decembra lēmums Nr. 5-02/20.

Ziņojuma sagatavotājs: Kūdras ieguves lauku paplašināšana “Kaigu purva” kūdras atradnē Jelgavas novada, Kalnciema pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 2022. gada jūnijā sagatavoja SIA „Laflora”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 7. jūlija līdz 9. augustam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās attālināti 2022. gada 28. jūlijā.

Jautājumus par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: info@laflora.lv.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 7. jūlija var iepazīties:

  1. Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta iela 37, Jelgava, darba laikā no  8:00 līdz 12:00 no 14:00 līdz 16:00);
  2. Kalnciema pagasta pārvaldē (Lielā iela 14, Kalnciems, Kalnciema pagasts darba laikā no 8:00-12:00 un 13:00 -15:00);
  3. SIA „Laflora” tīmekļa vietnē www.laflora.lv.

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, kā arī saistībā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lūdzam sazināties ar ziņojuma izstrādātajiem pa tālruni +371 29394304.

Rakstveida priekšlikumus par ziņojumu līdz 2022. gada 9. augustam var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).