Projekti
Lielplatonē veidos Dienas aprūpes centru

Līdz ar pirmo partneru kopīgo tikšanos, kas norisinājās 18.jūnijā, starts dots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projektam LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS). Tā ietvaros plānots veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un sociālo iekļaušanos riska grupas ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem.

Projektu kopīgi īstenos Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris, Lietuvas partneri - Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišku novada izglītības centrs, kā arī trīs Latvijas pašvaldības - Jelgavas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība.

Jelgavas novadā veidos Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem – tas atradīsies Lielplatones pamatskolā – atbalsta centrā ar adresi “Lielplatones skola”. Projekta ietvaros plānots personām ar kustību traucējumiem atjaunot un pielāgot 10 telpas – divas aktivitāšu telpas, sensoro istabu, konsultāciju telpu, virtuvi u.c. telpas.  Dienas aprūpes centra telpās ierīkotā sensorā istaba  būs pieejama ne tikai Dienas aprūpes centra klientiem, bet plašākai mērķa grupai – gan Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem, senioriem, gan riska grupā esošiem bērniem un jauniešiem.  Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažādiem stimulatoriem piesātināta vide ar mērķi iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa var tikt izmantota kā relaksācijas istaba - sniegt nomierinošu un atslābinošu iedarbību, bet var nodrošināt arī tonizējošu, stimulējošu un attīstošu efektu”, komentē Sociālo un veselības projektu vadītāja Annija Klovāne.

Dienas aprūpes centrs savas durvis vērs 2021.gada jūnijā un spēs nodrošināt vismaz 12 personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo aprūpi, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu dienas laikā, kā arī sniegs atbalstu sociālo problēmu risināšanā personai un viņas likumiskajiem pārstāvjiem.

Projekta kopējais ERAF finansējums 599 737,33 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības daļu veido 116 357,98 eiro, no kuriem 98 904,30 eiro ir ERAF finansējums (85%) un 17 453,68 eiro Jelgavas novada pašvaldības finansējums (15%).

Divu gadu laikā partneru pašvaldībās tiks izveidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs un  piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi - sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c.

Projekta ietvaros partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā, taps vadlīnijas daudzfunkcionālajiem centriem, lai tie veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos un iekļaušanas pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām mērķa grupām. Tāpat  projekta laikā projekta partneri īstenos vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus - pārrobežu pasākumu senioriem, nometni riska grupas bērniem un mūzikas svētkus bērniem ar invaliditāti.

Projekta rezultātā izveidotie jaunie sociālie pakalpojumi un no jauna ieviestie sociālās iekļaušanas pasākumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vairāk nekā 700 cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

Projekta kopējais finansējums: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR) Jelgavas novada kopējais finansējums: 116 357.98 EUR (t.sk. ERAF finansējums  98 904.28EUR un Jelgavas novada domes līdzfinansējums 17 453.70).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, www.latlit.euwww.europa.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašbvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Annija Klovāne

Projekta koordinators
annija.klovane [at] jelgavasnovads.lv
Logo