Novada ziņas
Dalībnieku grupas bilde

Laikā no 14. līdz 16.oktobrim Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta atklāšanas sapulcē Fundao pašvaldībā Portugālē, lai noteiktu un plānotu projekta ievirzi līdz 2020.gada februārim, saskaņotu nepieciešamās darbības un partneru iesaisti, iepazītu projekta partnerpašvaldību labo praksi un veicinātu lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pašvaldību attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus pašvaldībās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības. Projekts “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (projekta saīsinājums - IoTXchange) ir viens no sešiem projektiem, kuros piedalās kāda no Latvijas pašvaldībām ar domu izveidot viedo pašvaldību arī lauku reģionos, ne tikai pilsētās.  Šis projekts būs jau otrais, kurā kā spēcīgs projekta partneris ir aicināta Jelgavas novada pašvaldība, ņemot vērā līdzšinējo projektu īstenošanas pieredzi. Projektā iesaistījušies pavisam kopā 9 partneri, kur vadošais partneris – Fundao pašvaldība Portugālē un projekta partneri:  Neversas pilsētas apvienība (Nevers Agglomeration, Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Saksonijas-Anhaltas Valsts attīstības apvienība (SALEG Saxony-Anhalt, Vācija), Ābo universitāte (Abo Akademi, Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Atklāšanas preses konferencē piedalījās 3 vietējie reģionālā un nacionālā līmeņa rakstošās preses, radio un Portugāles nacionālais URBACT pārstāvis. Ar oficiālu uzrunu un esošās situācijas raksturojumu viedo pašvaldību izaicinājumos uzstājās Fundao pašvaldības mērs Paulo Fernandes, projekta partneru oficiālās personas un Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālo lietu jautājumos Ilze Vītola, uzsverot Jelgavas novada apņēmību dalīties ar esošo pieredzi viedo risinājumu izmantošanā, lauksaimniecības tehnoloģiju sasaistē ar lietu internetu lauku reģionos un paredzamajiem izaicinājumiem nākotnē komunikācijā ar iedzīvotājiem, izglītībā, pakalpojumu sniegšanā un viedas vides kvalitātes veidošanā.

Turpmākā dienaskārtībā ietilpa URBACT iepriekšējā perioda atsevišķu veiksmes stāstu video prezentācijas, “lietu interneta” kā definīcijas – skaidrojums, ko tas nozīmē pašvaldībai un kādi ir iespējamie rīki, instrumenti. Tika apmeklēts arī Fundao Biznesa Centrs, kurš pērn ieguvis ES “RegioStar” balvu kā viens no veiksmīgākajiem piemēriem reģionu attīstībai radot 500 darba vietas, piesaistot 14 vietējos un starptautiskos IT uzņēmumus un 68 jaunuzņēmumus (start-ups) un projektus, nodrošinot tos ar telpām, tehnoloģijām, konsultatīvu atbalstu un darbinieku pamatvajadzībām, tostarp arī nodrošinot dzīvesvietu un sociālo infrastruktūru. Jāatzīmē, ka Fundao Biznesa Centrs, kur jau ievieš novitātes, izmantojot lietu internetu kā instrumentu dažādās nozarēs, atrodas Fundao pilsētā, kura ir salīdzinoši neliela - 8300 iedzīvotāji, bet pašvaldībai, sevi veiksmīgi pozicionējot un līdzdarbojoties, jau tagad ir ieviesti risinājumi datu apstrādē izmantojot lietu internetu, kuri tiks pilnveidoti vai no jauna radīti projekta laikā.

Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja prezentēt savu pašvaldību, IT infrastruktūru, esošos risinājumus lietu interneta ekosistēmā un projektā sagaidāmo rezultātu. Pabeidzot projekta 1.fāzi, kuras laikā projekta vadošā partnera nolīgts eksperts izstrādās jau konkrētu projekta priekšlikumu un, saskaņojot ar partneriem, iesniegs projekta 2.fāzei – turpinājumam, katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai būs arī skaidri definēts rezultāts. Jelgavas novada pašvaldībai projekta rezultātā būs sagatavots viedās attīstības stratēģijas dokuments, kura izstrādes procesā tiks iesaistītas dažādas novada mērķa grupas - iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, jaunieši, seniori, izglītības iestādes, IT speciālisti, publiskās partnerības, augstākās izglītības iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, valsts un privātā sektora organizācijas, utt. Kā efektīvs instruments mērķa sasniegšanā un vajadzību noteikšanā būs vairāki vietējās rīcības grupas semināri, tajā skaitā arī ārvalstu projekta partneru pieredzes izzināšana un attiecīgi piemērojamu risinājumu pielāgošana/aprobācija.

Vizītes laikā jauktās grupās tika iztirzāts projekta ieviešanas scenārijs un katras pašvaldības fokuss kādā no sekojošām nozarēm: tehnoloģiskā infrastruktūra, lauksaimniecības tehnoloģijas, tūrisms, dzīves kvalitāte, izglītība, mobilitāte-pārvietošanās, publiskie pakalpojumi, komunālie pakalpojumi. Katrs no partneriem izstāstīja savas stiprās un vājas puses katrā no jomām un uzņēmās vadīt darba grupas pakārtoti savām labās prakses zināšanām un pieredzei. Jelgavas novads būs kā piemērs citiem partneriem, iepazīstinot ar gudro saimniecību pārvaldību lauksaimniecībā.

Nākamās aktivitātes būs vadošā partnera un eksperta vizītes pie projektu partneriem, lai noteiktu katra partnera spējas un kapacitāti, iepazītos ar IT infrastruktūru, labo pieredzi un potenciālu lietu interneta jomā, lai varētu veiksmīgi iesniegt projekta pieteikumu 2.fāzei, kas sāksies pēc 2020.gada februāra. Veicamajiem darbiem, plāniem un rezultātiem jābūt skaidri definētiem, lai kopējā 9 partneru sinerģijā tiktu sasniegts katras pašvaldības individuālais un projekta vienojošais kopējais mērķis.

Projekta pirmās fāzes kopējais budžets plānots EUR 132 677,19 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 6 800. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Pirmā fāze sāksies 2019.gada 2.septembrī un turpināsies līdz 2020.gada 2. martam.