Projekti Novada ziņas
Ņemot aizņēmumu valsts kasē, realizēs trīs projektus

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējuma un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts aizņēmumam vairākiem projektiem, ko uzsāks īstenot jau šajā gadā - Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana un attālinātas darba vides attīstīšana attālināto pakalpojumu nodrošināšanai. Šo trīs projektu kopējās izmaksas ir 1 604 348 EUR, un pašvaldība pretendē uz kopējo aizņēmumu Valsts kasē 1 203 262 EUR apmērā.

Zināms, ka šā gada pavasarī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, aicinot pašvaldības Latvijā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. Pašvaldību investīciju projektu programma noritējusi vairākās kārtās un trešajā no tām Jelgavas novada pašvaldība iesniedza trīs projektu pieteikumus.

Projekta “Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība” plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai ir ielas apgaismojuma izbūve autoceļam P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums) no 9,161 km – 9,773 km ceļa labajā pusē un gājēju ietves labiekārtošana. Izbūvējamais apgaismojuma līnijas garums Jelgavas ielā plānots 612 m, savukārt gājēju ietves labiekārtošana 345 metru garumā.

“Līvbērzes pagastā apgaismojumam Jelgavas ielas labajā pusē ir nepieciešama rekonstrukcija – novecojušie kabeļi vietām ir pārrauti un savienojumus pašvaldība līdz šim ir atjaunojusi ar gaisa līnijām. Tāpat esošie apgaismojuma balsta stabi pie pamatnes ir sarūsējuši.  Iespēju robežās esam veikuši balstu stiprināšanas darbus, bet diemžēl  autoceļu pretslīdes apstrāde ar sāli ietekmējusi to paātrinātu bojāšanos. Jāpiebilst, ka projekts ir no Līvbērzes pagasta iedzīvotāju apspriedēm un sapulcēm virzīta iniciatīva Jelgavas novada pašvaldības budžeta investīciju plānā”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina.

Projektā “Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana” iecerēts ēkai veikt papildus siltināšanas darbus jumtam, ārsienu konstrukcijām un cokola daļai.  Plānota arī ieejas mezglu renovācija, ēkas foajē renovācija un pārbūve, siltummezgla un apkures sistēmas renovācija, paredzot sistēmas balansēšanas un individuālas apkures ķermeņu regulēšanas iespējas. Veiks arī elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņu un darbības uzlabošanu, un mehāniskās ventilācijas sistēmas modernizāciju.

Trešā projekta “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai” galvenās aktivitātes ir optimizēt un uzlabot interneta pieslēgumu un kapacitāti Jelgavas novada teritorijā dažādās pašvaldības iestādēs – galvenokārt izglītības iestādēm. Daļa no esošajiem interneta pieslēgumu resursiem ir nepietiekami, lai kvalitatīvi nodrošinātu attālinātu darbu, e-pakalpojumu sniegšanu un mācību procesus. Projekta ietvaros plānots 32 iestādēs uzlabot interneta pieslēgumu, tāpat nepieciešama arī lokālo datortīklu, komutācijas mezglu resursu un Jelgavas novada pašvaldības datu centra kapacitātes palielināšana. Veiks arī būtisku bezvada tīkla paplašinājumu, optimizēs esošo un, kur nepieciešams, izveidos jaunus bezvadu tīklus, lai sasniegtu pilnu pārklājumu visās pašvaldības ēkās. Plānots iegādāties un ieviest arī attālināta darba programmatūru “Microsoft Teams”, kas ietilpst Microsoft Office365 lietojumprogrammu komplektā. Savukārt attālinātās darba vides un e-pakalpojumu sniegšanas drošības nodrošināšanai, veiks drošības notikumu vadības sistēmas iegādi un uzstādīšanu.

Lai saņemtu aizņēmumu Valsts kasē, noteikts, ka 30 % no darbu apjoma ir jāīsteno jau šajā gadā. Tāpat jāpiebilst, ka projekta īstenošanai ir noteikts pašvaldības līdzfinansējums 25% apmērā. Visu trīs projektu kopējās izmaksas sastādīs 1 604 348 EUR. Pašvaldības kopējais apjoms aizņēmumam Valsts kasē būs 1 203 262 EUR, savukārt līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem sastādīs  401 086 EUR.

Projektam “Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā” iepirkums jau ir noslēdzies. Starp pieciem pretendentiem tika izvēlēts uzņēmums SIA “Mītavas Elektra”. Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšanas projektam iepirkuma konkursa rezultāti tiks publiskoti pēc 5. oktobra, kad noslēgsies piedāvājuma iesniegšanas termiņš un tiks izvērtēti visi pretendenti. Savukārt projektam “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai” šobrīd tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkuma veikšanai.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldība projektu pieteikumus pieteica arī pirmajā investīciju projektu pieteikumu kārtā, kas noritēja maijā.  VARAM ministrija akceptēja projektu Elejas pagastā  „A6 Bauskas šoseja – Ozolmuiža – Daumanti Nr.40” pārbūve 1,5 km garumā. Konkrētā ceļa posma rekonstrukcijas kopsumma ir 392 169 EUR. Aizņēmuma summa Valsts kasē ir 294 127 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 98 042 EUR. Būvdarbus SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””objektā aizsāka vasaras beigās. Paredzamo darbu sarakstā iekļauta esošā seguma norakšana, smilts salturīgā slāņa izbūve, šķembu segas izbūve un ūdens atvades sakārtošana. Līgums paredz, ka darbi noslēgsies līdz novembra beigām.  Jāpiemin, ka pēc tam pašvaldība šajā ceļa posmā, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, iecerējusi arī uzklāt asfalta segumu.​