Vide
pļava

Foto: Natālija Hlapkovska (DELFI)

2023. gada 30. oktobrī plkst. 18.00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, pagrabstāva Zilajā zālē, Lielā ielā 11, Jelgavā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas liegums „Lielupes palienes pļavas” ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija, kas veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Dabas lieguma teritorija ir izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem putniem. Dabas liegums atrodas Jelgavas valstspilsētā, kā arī Jelgavas novada Jaunsvirlaukas un Cenu pagastos.

2021. gadā tika pabeigts Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā” (Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 15. janvāra atzinumā Nr. 5-04/2). Atzinumā par paredzēto darbību tika noteikts, ka tā ir realizējama, tikai īstenojot kompensējamos pasākumus, t.i., paplašinot dabas lieguma ‘’Lielupes palienes pļavas’’ robežas. Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību paplašināt dabas lieguma robežas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Lielupes palienes” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, nepieciešamajām teritorijas robežu izmaiņām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus, kam interesē dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana, iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājiem uz e-pasta adresi lielupe@environment.lv līdz 2023. gada 15. novembrim.

Aicināti visi interesenti!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

logo