Projekti
Notikuši izglītojoši semināri tūrisma, kultūrvēstures, ainavu arhitektūras speciālistiem, muižu un piļu parku apsaimniekotājiem

Projekta "Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” Nr. LLI 444 ietvaros notikuši divi semināri, kas sniedza plašu informāciju par parku plānošanas, apsaimniekošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumiem.

1.decembra seminārā “Dabas, kultūrvēstures un tūrisma mijiedarbība muižu parkos”, ko organizēja Jelgavas novada pašvaldība, ainavu arhitekte Kristīne Vugule sniedza prezentāciju par angļu stila parka plānošanas pamatiem, vērtībām un raksturojumu, ainavu arhitekte Madara Markova informēja par to, kā veikt parka vēstures pētījumu un atpazīt parka vēsturisko struktūru dabā, ainavu arhitekte Natalija Ņitavska iepazīstināja ar Ķemeru parka rekonstrukcijas gaitu, iezīmējot arī vēsturisko pierādījumu saglabāšanas nepieciešamību parka struktūras un funkciju izmaiņu laikā. Ēriks Lingebērziņš prezentēja labās prakses piemērus, kā nodrošināt aktivitātes vēsturiskajos parkos visos gadalaikos.


Prezentācijas:

Praktiskajā semināra daļā pasākuma dalībnieki definēja resursus, kas veicina atbildīgu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību parkos. Tika analizēts parks kā vieta, galamērķis un tā apkārtne, definētas aktivitātes, iespējas un sasniegumi, vērtības, identitāte un misija.

Savukārt 14.decembra seminārā “Vēsturiskie parki un modernās tehnoloģijas”, ko organizēja projekta partneri Žagares muiža, tika prezentēts Žagares muižas parka restaurācijas projekts, kā arī apskatīti vēsturiskie parki no gida un tūrista skatupunkta. Uzņēmums "Gluk Media" iepazīstināja savu darbu interaktīvas ekspozīcijas veidošanā Žagares muižā un sniedza vispārēju informāciju par informāciju tehnoloģiju risinājumiem muižās un parkos.

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.