Pašvaldības ziņas
“NutrInflow” partneri tiksies Zemgalē

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesosies projekta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, apskatot Latvijas labās prakses piemērus un Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projekta aktivitātes.

3. oktobrī paredzēta Mellupītes monitoringa stacijas un zemnieku saimniecības “Vilciņi-1” apskate, savukārt 4. oktobrī būs iespējams apskatīt Jelgavas novada pašvaldības īstenoto Sodītes strauta pārbūvi Viesturciemā.

Mellupītes monitoringa stacija ir viena no daudzajām šāda veida stacijām, kurās jau vairākus gadus regulārus novērojumus veic Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes zinātnieki, analizējot seklos gruntsūdeņus un tajos esošo nitrātu slāpekļa koncentrāciju. Savukārt zemnieku saimniecības “Vilciņi-1” īstenotā meliorācijas sistēmu atjaunošana uzskatāma par labo piemēru, ko zemnieki īstenojuši, izprotot ūdens novadīšanas būtisko lomu savos īpašumos - šeit atjaunots grāvis 3,2 kilometru garumā, izbūvēti un atjaunoti sedimentācijas baseini, akmeņu bērumi, seklūdens daļa un veikta meandrēšana. Aprēķini liecina, ka saimniecībā izbūvētās sistēmas aiztur līdz pat 95% suspendētās daļiņas, attīra līdz 40% no slāpekļa un fosfora noteces kā arī samazina plūdu ietekmi, nodrošina dzīves vidi daudzām augu un dzīvnieku sugām, vienlaikus uzlabojot apkārtējās vides kvalitāti.

Sodītes strauta rekonstrukcija sākta aprīļa beigās, un šis objekts ir unikāls ar to, ka vienā objektā visā tā garumā tiek ierīkots divpakāpju grāvja profils. 3,75 kilometrus garā strauta posma malās izveidotās vairāku līmeņu terases palīdzēs mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot labāku ūdens novadi un pasargājot tuvējās teritorijas no plūdu ietekmes. Izveidotās palu terases kalpos par ekoloģisko koridoru, un šāda profila grāvis nodrošinās daudzveidīgu vidi dzīvajiem organismiem un uzlabos ūdens kvalitāti. Tāpat Sodītes strautā izveidoti mākslīgie mitrāji ar iekļautu seklūdens zonu, kas ļaus samazināt ūdenstilpņu aizaugšanu veicinošo produktu noplūšanu Tērvetes upē un tālāk - Baltijas jūrā.

“NutrInflow” projektā sadarbojas trīs valstis – Latvija, Somija un Zviedrija, turklāt Latvijā pilotteritorijas – Lielupes sateces baseina – attīstīšanā iesaistījušies vadošie speciālisti ne vien no Zemgales Plānošanas reģiona, bet arī biedrības “Zemnieku saeima”, LLU un Jelgavas novada pašvaldības.

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.

Bilde