Izglītība Novada ziņas
Par ēdināšanu izglītības iestādēs no 1. septembra

Lai skaidrotu turpmāku ēdināšanas pakalpojuma organizēšanu un ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā no šī gada 1. septembra, 15.augustā pašvaldība uz tiešsaistes sapulci aicināja Cenu un  Ozolnieku pagasta izglītības iestāžu izglītojamo vecākus.

Sapulcē piedalījās un uz jautājumiem atbildēja domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis, pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, kā arī atbildīgie speciālisti no Izglītības pārvaldes un Labklājības pārvaldes.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajās Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldībās bija noteikts atšķirīgs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu regulējums. Ozolnieku novadā maksu par ēdināšanu sedza pašvaldība, taču Jelgavas novadā bija noteikts vecāku līdzmaksājums. Jelgavas novada pašvaldība 2022. gada  8. februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā”, tādējādi no 1. marta nodrošinot vienotu izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību, neparedzot vecāku līdzmaksājumu. Ņemot vērā ēdināšanas izmaksu palielinājumu, straujo energoresursu, pakalpojumu un preču cenu pieaugumu, secināts, ka ēdināšanas izdevumus izglītojamajiem iepriekšējā apmērā nodrošināt nav iespējams.

Kā ziņots iepriekš, jūlija domes sēdē Jelgavas novada pašvaldības deputāti apstiprināja jaunus saistošos noteikumus “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”, kuri nosaka vienotu izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā. Noteikumi stāsies spēkā 1. septembrī.

Šis atbalsta veids ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, un finansējums tās izpildei jānodrošina, netraucējot pašvaldības kompetencē esošo autonomo funkciju un deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.

Prioritāri ēdināšanas maksas atvieglojumus saņems bērni, kas apgūst obligātās izglītības programmas. Lai varētu saņemt atbalstu, bērnam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un jāapmeklē pašvaldības dibināta izglītības iestāde.

No šī gada 1. septembra:

  • obligātās pirmsskolas izglītības programmu audzēkņiem (piecgadīgajiem un sešgadīgajiem) pašvaldība pilnībā segs pusdienu izmaksas, savukārt par brokastīm un launagu maksās vecāki. Atbalstu varēs saņemt no tā gada 1.septembra, kad bērnam paliek pieci gadi;
  • 1.-4. klases audzēkņiem pašvaldība saskaņā ar valsts līdzfinansējumu pilnībā segs pusdienu izmaksas;
  • 5.-9. klašu grupā pašvaldība pilnībā segs pusdienu izmaksas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenē vai aizbildnībā esošiem bērniem, kā arī bērniem ar invaliditāti. Lai saņemtu iepriekš minētos atvieglojumus, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums izglītības iestādei;
  • skolēniem no ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss, brīvpusdienu pabalstu piešķir uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusa laiku. Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Jelgavas novada Sociālajam dienestam;
  • pārējiem 5.-9. klašu izglītojamiem tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums pusdienu apmaksai - viens eiro dienā.

Pašvaldības līdzfinansējums noteiktajā apmērā tiek nodrošināts katru mācību gadu no 1.septembra līdz 31.maijam. Pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem pēc 31.maija ēdināšanu (arī pusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem)  apmaksā vecāki.

Ēdināšanas izmaksas dažādās izglītības iestādēs var nedaudz atšķirties. Izcenojums būs minēts līgumā un par to informēs izglītības iestāde.

Izmaiņas vairāk skars ģimenes, kuru bērni - pusotru līdz piecus gadus veci -  apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. Turpmāk ēdināšana būs jāapmaksā vecākiem. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu viena eiro apmērā, šī gada budžetā nepieciešami vēl papildu 60 tūkstoši eiro. Pašvaldībai rūpīgi jāpārskata budžeta iespējas, lai spētu segt vienlaicīgu energoresursu sadārdzinājumu un sadārdzinājumu bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai.

Kas tālāk? Katra izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāslēdz līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, kurā būs noteikta pakalpojuma maksa un apmaksas kārtība. Līgumus vecākiem parakstīšanai nodos ar katras izglītības iestādes palīdzību. Vecākiem būs jānorēķinās tikai par tām ēdienreizēm, ko bērns ir saņēmis, ja par bērna prombūtni savlaicīgi tiks paziņots iestādes Iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā, par ēdināšanu šajā dienā jāmaksā nebūs.

Ja bērnam ir konkrētu produktu nepanesība un viņam jānodrošina speciālā diēta, ēdinātājs šo pakalpojumu nodrošina par tādu cenu kā standarta ēdienkartē paredzēts, tādēļ vecāku maksājums neatšķirsies.

Ēdināšanas pakalpojuma atbilstību turpinās kontrolēt izglītības iestādes vadība.   Izglītojamo vecāki aicināti savus priekšlikumus sniegt iestādes vadītājam vai padomes pārstāvjiem Iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā.

Diemžēl tehnisku problēmu dēļ daļa sapulces nav ierakstīta. Pieejamā ieraksta daļa ir redzama zemāk.