Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Jelgavas novada dome 25. oktobra sēdē atbalstīja lēmumprojektu par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu, paredzot pašvaldībai piederošās 88,19% kapitāla daļas atsavināt ar sākumcenu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs, -  2 560 000 EUR vērtībā.

SIA “Interbaltija” kā pieaicināts neatkarīgs sertificēts vērtētājs pašvaldībai piederošo SIA “Zemgales veselības centrs” 88,19% kapitāla daļu tirgus vērtību noteica vairāk kā 2,5 miljonu eiro vai precīzāk 2 560 000 eiro apmērā. Līdz ar to Pašvaldības mantas novērtēšanas, aprites un atsavināšanas komisija izvērtēja vērtētāja saņemto atzinumu un noteica tādu pat summu izsoles sākumcenai. Pašvaldība plāno iepirkuma rezultātā izraudzīt ārpakalpojuma sniedzēju, lai nodrošinātu kapitāldaļu atsavināšanas procesu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” prasībām. 

Šī gada pavasarī SIA “CSE COE” un Konkurences padome tika vērtējusi pašvaldības deleģētos uzdevumus SIA “Zemgales veselības centrs” kontekstā ar sniegtajiem pakalpojumiem veselības aprūpes jomā, rekomendēja tiešo līdzdalību līdz Koncesijas līguma termiņa beigām saglabāt un pēc tam kapitāldaļas atsavināt. Attiecīgi 2023.gada 29.martā Jelgavas novada dome lēma izbeigt pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA “Zemgales veselības centrs” pēc termiņa beigām Koncesijas līgumam par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā. Minētā līguma termiņš noslēgsies 2024.gada janvārī. 

Gan bijusī Jelgavas novada pašvaldība, gan bijusī Ozolnieku novada pašvaldība par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāldaļu īpašnieci kļuva 2009.gadā pēc rajona pašvaldības reorganizācijas. Atbilstoši 2003.gadā noslēgtajam Koncesijas līgumam Jelgavas rajona pašvaldība  pamatkapitālā iekļāva koncesionāra SIA “Kapitāla pārvaldes sistēmas” Zemgales veselības centrā veiktos ieguldījumus, kā rezultātā SIA “Kapitāla pārvaldes sistēmas”  ieguva 11,81 %  “Zemgales veselības centra” kapitāla daļas, Jelgavas rajona pašvaldība -  64,89% kapitāldaļu, bet bijusī Ozolnieku novada pašvaldība – 23,3%. 

Ozolnieku novada pašvaldība sev piederošās 23,3% kapitāldaļas 2015.gadā lēma pārdot, tomēr ne pirmpirkuma tiesības, ne izsole netika realizēta, un jaunveidotā Jelgavas novada pašvaldība līdz ar pašvaldību teritoriālo reformu kā tiesību un saistību pārņēmēja kļuva arī par bijušās Ozolnieku novada pašvaldības kapitāldaļu īpašnieci. Kopš 2022.gada kapitāldaļu samērs palicis nemainīgs -  88,19% - Jelgavas novada pašvaldībai un 11,81 % - pilnsabiedrībai “Kapitāla pārvaldes sistēmas”. 

Pērn, aktualizējot jautājumu par pašvaldības dalību kapitālsabiedrības darbībā, Jelgavas novada domes opozīcijas deputāti apšaubīja gan pamatotību, gan likumību pašvaldības noslēgtajam koncesijas līgumam un rosināja ne tikai pārvērtēt pašvaldības likumīgo dalību SIA “Zemgales veselības centrs”, bet arī uzsākt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja resorisko pārbaudi kapitālsabiedrībā, lai vērtētu SIA “Zemgales veselības centra” darbību un ar pašvaldību noslēgtā koncesijas līguma atbilstību likumam. Jāatzīmē, ka pati pašvaldība, vēršoties LR Prokuratūrā par iespējami noziedzīgiem vai iespējami krimināliem pārkāpumiem veselības centra pārvaldībā, saņēma Prokuratūras atbildi, ka tai nav pamata uzsākt pārbaudi vai rosināt kriminālprocesu SIA “Zemgales veselības centrs”. 

Kā zināms, SIA “Zemgales veselības centrs” pamatdarbība sevī ietver primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Kopš 2003. gada SIA “Zemgales veselības centrs”, veicot būtiskas investīcijas uzņēmuma tehnoloģijās un pakalpojumu nodrošinājumā, divdesmit gadu laikā ir kļuvis par atzītu un pakalpojumu kvalitātē novērtētu gan ambulatorās un sekundārās aprūpes iestādi, gan dienas stacionāru. 
 
Atsaucoties uz SIA “Zemgales veselības centrs” publiski sniegto informāciju 2022.gadā, salīdzinot ar 2003. gadu, iestādes apgrozāmo līdzekļu apjoms ir pieaudzis vairāk nekā 10 reizes - no 72 078 eiro līdz 848 757 eiro. Uzņēmuma peļņa visā koncesijas darbības laikā, kas uz 2022.gada 30. septembri pēc fakta ir 1 407 692 eiro, nav tikusi sadalīta, bet gan uzkrāta. 

Domes lēmums paredz Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai mēneša laikā izstrādāt tehnisko specifikāciju kapitāla daļu atsavināšanas ārpakalpojuma iepirkumam.