Sabiedrības līdzdalība Sociālā joma
karte

Ar Ozolnieku novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu Nr.2 (prot.Nr.16) atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440020192, “Upes Stēgas”, Cenās, Cenu pagastā, un apstiprināts darba uzdevums Nr.D-2021-3.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440020192 (3.33 ha platībā) sadali, paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus).

Saskaņā ar spēkā esošo Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440020192 (3.33 ha platībā) atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Saskaņā ar darba uzdevumu Nr.D-2021-3, detālplānojums jāizstrādā 2 gadu laikā un izstrādātājam ir jāorganizē detālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – nekustamā īpašuma “Upes Stēgas” īpašnieks, fiziska persona.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku administrācijas Attīstības un projektu daļā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads), vai zvanot uz tālruni +371 22334212, rakstot uz e-pastu krista.tumova@jelgavasnovads.lv.