Plānošanas dokumenti

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 5/1 un Jelgavas novada domes 2023. gada 1. jūnija lēmumu Nr.23 no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) norisināsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam (turpmāk – Stratēģija) 2.redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Programma) 2.redakcijas, kā arī abu plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Stratēģijas un Programmas 2. redakcija izstrādāta, ņemot vērā 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību nozaru speciālistu diskusijas, ekspertu ieteikumus. Sagatavotajā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatā identificēta un izvērtēta Stratēģijas un Programmas iespējamā būtiskā ietekme uz vidi un noteikti pasākumi iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, ņemot vērā Stratēģijas un Programmas mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties pilsētas un novada izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus par sagatavoto Stratēģijas un Programmas 2.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju.

Stratēģijas un Programmas 2.redakcija un Vides pārskata 1.redakcija pieejama tīmekļvietnēs:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties šādās pašvaldību iestādēs to darba laikā:

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā);
  • Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā);
  • Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5. jūlijā, plkst. 18:00 neklātienes formā, “Zoom” platformā. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 17:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://zoom.us/j/96777145587?pwd=ZGhTQm5CUGN2Wmw4Z21Vd1hUNEt4QT09,  pieslēgšanās identifikācijas numurs: 967 7714 5587, parole: 947765. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta “Zoom” lietotne.

Priekšlikumus līdz 2023. gada 17. jūlijam (ieskaitot) aicinām iesniegt, aizpildot priekšlikumu veidlapu.

Priekšlikumu iesniegšana:

  • nosūtot aizpildītu priekšlikumu veidlapu uz e-pastiem attistiba@jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv;
  • elektroniski, izmantojot ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv;
  • iesniedzot izdrukātā veidā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā (1.stāvā), Jelgavas Pilsētas bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā (1.stāvā) un Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pakalpojumu centros.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas:

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja Gunita Osīte, 63005569, e-pasts: gunita.osite@jelgava.lv;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, 63022231, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Stratēģijas un Programmas izstrādātāji: Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības sadarbībā ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” (adrese: Dzirnavu iela 57A, 2.stāvs – Regus, Rīga, LV-1010, tālr.: 29338115, e-pasts: info@ack.lv, tīmekļvietnes adrese: www.ack.lv) un SIA “Konsorts” (adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004, tālr.: 67216793, e-pasts: office@konsorts.lv, tīmekļvietnes adrese: www.konsorts.lv).

Vides pārskata izstrādātāji: SIA “Enviroprojekts” (adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002; tālr.: 29262684, e-pasts: info@enviro.lv; tīmekļvietnes adrese: www.enviro.lv).

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu 2.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskajā apspriešanā!

PIELIKUMI:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2.redakcija 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.–2029. gadam 2.redakcija:

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam un attīstības programmas 2023.-2029. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Vides pārskata 1.redakcija

Vides pārskata kopsavilkums

Priekšlikumu veidlapa