Sabiedrības līdzdalība
kukuruza

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, kas  nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, Jelgavas novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem no saistošos noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Aicinām iedzīvotājus līdz 2022.gada 23.septembrim izteikt  viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos (brīvā formā vai aizpildot aptaujas anketu) Klientu apkalpošanas nodaļā, Lielā ielā 5/7, Jelgavā, jebkurā Jelgavas novada pašvaldības pagastu pārvaldē vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv.

Aizlieguma mērķis ir panākt augstu drošuma līmeni visos ģenētiski modificēto organismu aprites posmos, lai novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai.

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Aptaujas anketa elektroniski