Foto

Paredzētā darbība: “Derīgā izrakteņa (dolomīta) ieguve atradnē Iecava II .

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “DSG Karjeri”, reģistrācijas Nr. 40003747654, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2D, LV-1079

Paredzētās darbības norises vietas: nekustamajā īpašumā “Auniņi” (kadastra Nr.5478 008 0015) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5478 008 0100 teritorijā, Salgales pagastā, Jelgavas novadā.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN: Vides pārraudzības valsts biroja 06.03.2024. Lēmums Nr. 5-02-1/11/2024 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”

Informācija par paredzēto darbību: Dolomīta ieguvi plānots veikt virs un zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot spridzināšanas metodi. Kāples vidējais augstums prognozēts ~ 5 m, atsevišķās vietās, kur dolomīta biezums ir lielāks līdz 7m. Ieguves apjoms un intensitāte vidēji gadā plānota aptuveni no 100 tūkst. m3 līdz 150 tūkst. m3 derīgo izrakteņu Darbības vietā tiek plānots veikt derīgā materiāla drupināšanu un skalošanu.

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties IVN Ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā laika posmā no 2024. gada 13. maija līdz 4. jūnijam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 30. maijā Jelgavas novada Salgales pagasta pārvaldē Draudzības iela 3, Emburga, sākums plkst. 18.00.

20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas lūdzam iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: pasts@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).