Publiskās apspriešanas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administravajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai “Elejas parks” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Sakarā ar Jelgavas novada pašvaldības izsniegto Projektēšanas uzdevumu projektiem “Elejas parka izstāžu zāles izbūve” un “Elejas parka estrādes pārbūve un teritorijas labiekārtošana” ir izstrādāts būvprojekts "Elejas parka izstāžu zāles izbūve". Projekta "Elejas parka izstāžu zāles izbūve" īstenošanai plānots nozāģēt 7 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla –1,28m; 1,43m; 1,50; 1,86m; 1,90m; 1,95m; 2,15m).

Projekta mērķis ir izveidot jaunu izstāžu zāli un izmantot izstāžu paviljona būvapjomu kā vietu, kur izvietot esošās brīvdabas estrādes skatītāju tribīnes.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.02.2021. līdz 23.03.2021.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot - Jelgavas novada pašvaldība, Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai uz e-pastu: zane.laivina@jelgavasnovads.lv.

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams pie vides aizsardzības speciālistes Zanes Laiviņas - tālrunis +371 25660002, e-pasts zane.laivina@jelgavasnovads.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.

Atrašanās vieta: