Sabiedrības līdzdalība

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas novads un Jelgavas pilsēta

Ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.: 40003258598, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Tel: +371 29182962, e-pasta adrese vejaparks@laflora.lv.

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2019. gada 4. jūnijā. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2019. gada 2. septembrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada janvārī, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 25. janvārī plkst. 16:00.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 28. aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “aktualitātes” un interneta vietnes www.laflora.lv sadaļā “vēja parks”.