Projekti
Pieredzes apmaiņas brauciens projektā OCTOPUS pie projekta partneriem Vecumniekos, Bauskas novadā un Biržu rajonā, Lietuvā

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā OCTOPUS jeb “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” LLI-425 29. un 30. martā pēc garāka pārtraukuma projekta klātienes aktivitātēs Latvijas un Lietuvas partneru projektu vadītāji un projektā iesaistītie sociālo pakalpojumu centru un dienas aprūpes  centru speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, kas norisinājās Vecumniekos, Bauskas novadā un Biržu rajonā, Lietuvā.

Pirmajā dienā dalībnieki iepazinās un apskatīja Vecumnieku  daudzfunkcionālo sociālo pakalpojuma centru, kas atrodas vēsturiskā ēkā - Sarkanā skola. Ēkas restaurācijas darbi tika veikti ar  triju  projektu līdzekļu atbalstu. Ar  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, deinstitucionalizācijas  (DI) projekta rezultātā, ēkas pirmajā stāvā darbosies  Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkas 2.stāvā tika veikti restaurācijas darbi realizējot Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu (LLI-425). Tur tiks atvērts dienas centrs, kura  mērķa grupas būs invalīdi, bezdarbnieki, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes un personas, kas vēlas piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, pensionāri, bērni un jaunieši, brīvprātīgie un citas iedzīvotāju grupas. Un ar ELFLA finansējuma atbalstu tika sakārtota teritorija pie jaunizveidotā centra. Vecumnieku daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs šobrīd tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un rudenī plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu Vecumnieku un pagastu iedzīvotājiem. Plānots, ka centrā  sniegs psihosociālu palīdzību  attīstot mērķa grupas sociālās prasmes un spējas, kā arī organizēs brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kas ļaus cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, piedaloties informatīvās un izglītojošās aktivitātēs, aktīvi iesaistoties pilsoniskās un atvērtās sabiedrības veidošanā.

Savukārt 30. martā projekta apskatīja un iepazinās ar 3 Biržu pašvaldības daudzfunkcionālo centru darbību. Biržu rajonā, Kirdoniai un Germaniskis pagastos izveidoti  uz bērnudārzu vai skolas bāzes pagastos, kuros iedzīvotāju skaits ir mazāks un netiek pilnībā apdzīvota bērnudārza vai skolas ēka. Daļa ēkas tika atstāta izglītības funkcijai, bet pārējā daļa iedzīvotājiem, dažādām mērķa grupām.  Centros tiek plānoti gan kultūras, gan sporta, gan brīvā laika aktivitātes, kā arī nodrošina higiēnas centru pakalpojumus sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Biržu pilsētas dienas centrā darbojas senioru universitāte, jauniešu centrs, izglītības metodiskā apvienība, psiholoģiski pedagoģiskā komisija un skola.  Senioru universitātē aktivitātes un nodarbības tiek saplānotas  gadam, kuras tiek sadalītas fakultātēs, piem. tūrisma fakultāte, digitālo zināšanu fakultāte, vēstures fakultāte, mūzikas, deju, sporta, utt. Nodarbību vadīšanai tiek pieaicināti brīvprātīgie, vai arī tās vada paši seniori. Jauniešu centrs strādā ar pusaudžiem un jauniešiem, kuriem iz uzvedības problēmas. Tur darbojas trīs jaunatnes darbinieki ar speciālo izglītību, pēc vajadzības tiek piesaistīti psihologi un sociālie darbinieki.

Projektā iesaistītie sociālā darba speciālisti no Zemgales plānošanas reģiona un projekta partneru pašvaldībām-  Dobeles novada pašvaldības, Jelgavas novada pašvaldības Latvijā un Plunģes rajona pašvaldības, Biržu   rajona pašvaldības, Rokišķu novada izglītības centra  Lietuvā atzina, ka gūtas daudz jaunu ideju un nepieciešamību turpināt šo projektu jau jaunajā periodā.

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dobeles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Pieredzes apmaiņas brauciens projektā OCTOPUS pie projekta partneriem Vecumniekos, Bauskas novadā un Biržu rajonā, Lietuvā: