Sociālā joma
Piešķirts finansējums trīs projektu realizācijām

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda par finansējuma piešķiršanu trīs projektu īstenošanai. Piešķirtie fonda līdzekļi 8700 EUR vērtībā ļaus novada Mūzikas un mākslas skolai iegādāt pianīnu un uzlabot materiāli tehnisko bāzi, kā arī Vilces muižas kungu mājas vienai telpai veikt sienas krāsojuma konservāciju.

Valsts Kultūrkapitāla fonds kultūras projektu konkursus izsludina vairākas reizes gadā. 2021. gada 1. kultūras projektu konkursā Jelgavas novada pašvaldība iesniedza piecus projektu pieteikumus dažādās nozarēs, bet apstiprinājumu guva trijiem.

Lielāko finansējuma daļu - 5700 EUR - plānots novirzīt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Lai audzēkņiem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu klavieru spēles apguvē, iecerēts skolai iegādāt pianīnu. Mūzikas un mākslas skolas vadība nolūkojusi jau konkrētu instrumenta modeli - Yamaha B2 Pianīnu. Zināms, ka kopējās projekta izmaksas pianīna iegādei ir 5230 EUR, no kura Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma daļa ir 4000 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļu veido 1230 EUR. Līdzās pianīna iegādei Mūzikas un mākslas skolai vizuāli plastiskās mākslas programmas apguvei plānots iegādāt arī grafiskās planšetes. Šobrīd skolas aprīkojumā šādu ierīču nav. Grafisko planšetu iegāde būs būtisks jauninājums, kas palīdzēs skolēniem padziļināti apgūt Adobe programmatūras iespējas ilustrācijā un dizainā.

“2020./2021.mācību gadā skolā mācās 269 audzēkņi, 113 no tiem apgūst mūzikas izglītības programmas, bet 156– izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu mums pēdējos gados Mūzikas un mākslas skolai izdevies ievērojami papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi, iegādājot gan dažādus mūzikas instrumentus, gan, piemēram, grafisko presi.  Šogad bērni, kuri mācās mūzikas programmās turpmāk varēs klavierspēli apgūt uz jauna, mūsdienīga pianīna, savukārt Vizuāli plastiskās mākslas programmā skolēniem ar grafisko planšetu palīdzību būs iespējams uzreiz digitalizēt rokas zīmējumu un tālāk ar to manipulēt programmas ietvaros, tādā veidā atvieglojot darbu, ietaupot laiku un paverot plašākas iespējas mākslā un dizainā. Grafisko planšešu iegādei no Kultūrkapitāla fonda piešķirti 1700 EUR. No pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim piesaistīti vēl 730 EUR”, stāsta Ella Popesko Jelgavas novada kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja.

Valsts Kultūrkapitāla fonds 1.kultūras projektu konkursa kultūras mantojuma nozarē Jelgavas novada pašvaldībai atbalstīja arī projektu “Vilces muižas krāsojuma konservācija”. Piešķirtie 3000 EUR paredzēti, lai vienā no muižas telpām turpinātu aizsāktos sienu krāsojuma atsegšanas un konservācija darbus.

“Vilces muiža ir Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. Šobrīd muižas pilī atrodas Vilces pagasta pārvalde, skola un Jelgavas novada pašvaldības tūrisma informācijas punkts. Lai veicinātu Vilces muižas attīstību un popularizēšanu, iespēju robežās muižā vairāku gadu garumā veicam izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbus kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai. Pamatojoties uz 2018. gada pirmā stāva arhitektoniski mākslinieciskās izpētes ieteiktajām rekomendācijām, 2019. gadā Vilces muižā tika uzsākta telpas Nr.14  polihromā krāsojuma atsegšana un konservācija. Pateicoties restauratoru rūpīgajam darbam, tika atklāti gleznojumi uz sienām un uz griestiem. Noslēdzot sienas krāsojuma konservācijas 3. posmu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā darbu atzinuma slēdzienā rekomendēja turpināt telpas Nr.14  sienu un griestu krāsojuma restaurāciju. Šobrīd minētajā telpā turpināsies aizsāktie darbi, lai noslēgtu gleznojumu konservācijas darbus visā telpā”, skaidro E. Popesko.