Sociālā joma Novada ziņas
Pilnveidos pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti

Jelgavas novada dome 19. maija Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi apstiprināšanai lēmumprojektu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem ar invaliditāti, kam nepieciešama īpaša aprūpe un kopšana.

Pērn Saeimas Budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīja grozījumus Invaliditātes likumā, kas paredz nodrošināt pakalpojuma pieejamību bērniem ar smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem. No 2021.gada 1.janvāra izmaiņas stājušās spēkā un pašvaldībām deleģēts no 1.jūlija savās pašvaldībās iekļaut budžetā līdzekļus, lai šo aprūpes pakalpojumu nodrošinātu.

Jelgavas novadā dzīvo 77 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, tostarp atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību ir 23 bērniem. Uz šo mērķgrupu arī attiektos plānotais pašvaldības apmaksātais aprūpes pakalpojums.

“Ģimenei, kurā aug bērns ar smagu invaliditāti, dzīve ir pilnībā jāpārkārto, lai varētu par viņu rūpēties un sniegt nepieciešamo atbalstu. Viens no vecākiem bieži ir spiests pamest darbu vai pārtraukt mācības. Aprūpes pakalpojums ir nozīmīgs gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem – ikdienas aprūpētājiem, kuriem šis pakalpojums sniedz iespēju iesaistīties darba tirgū, parūpēties par sevi un iziet sabiedrībā”, skaidro Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Āna.

Aprūpes pakalpojuma saņēmējs saistošo noteikumu izpratnē ir pats bērns ar invaliditāti, kam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novada pašvaldībā. Savukārt par aprūpes pakalpojuma sniedzēju ir tiesības būt vai nu tādai fiziskai personai, kam dzīves vai darba pieredze bijusi saistīta ar saskarsmi personai ar invaliditāti, vai kas pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts kā aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējs. Būtiski ir ņemt vērā, noteikumi paredz -  par aprūpes pakalpojuma sniedzēju nav tiesīga būt tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojoša persona.

“Uz domes sēdi virzītie saistošie noteikumi paredz, ka aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti var sniegt ne vien profesionālis, kam ir atbilstoša izglītība un darba pieredze, bet arī persona, kas ir tuvā saskarsmē ar aprūpējamo - tā var būt arī vecmāmiņa vai kāds cits tuvs radinieks. Būtiskākais nosacījums vai ierobežojums ir fakts, ka pakalpojuma sniedzējs nevar būt persona, kas dzīvo kopā ar aprūpējamo, proti, viņi neveido kopā vienu mājsaimniecību. Tāpat šis aprūpes pakalpojums nevar attiekties uz tiem bērniem ar invaliditāti, kas jau izmanto aprūpes pakalpojumus Eiropas Savienības projektā “Atver sirdi Zemgalē” – novadā šādi ir 5 bērni”, skaidro I. Āna.

Aprūpes pakalpojumu sniegšanas maksimālais apjoms vienam aprūpējamajam ir 80 stundas mēnesī, bet aprūpes pakalpojumu izcenojums, iekļaujot visus nodokļus, ir 4,50 EUR stundā. Tādejādi par aprūpes pakalpojuma sniegšanu maksimālā summa mēnesī ir iespējama 360 EUR mēnesī. Kopumā 2021. gadam Jelgavas novada pašvaldība budžeta izdevumos iekļauj un paredz 21 600 EUR, kas ietver sevī desmit bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu pusgadam.

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, aprūpējamā likumiskajam pārstāvim nepieciešams aizpildīt iesniegumu Jelgavas novada Sociālajā dienestā (Jelgava, Lielā iela 5/7) vai tuvākajā pagasta pārvaldē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūgums pirms iesnieguma iesniegšanas telefoniski sazināties ar Sociālo dienestu vai tuvāko pagasta pārvaldi, vienojoties par savu plānoto ierašanās laiku.