Projekti
Prezentēti pētījuma starprezultāti Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanai

2019.gada 28.augustā Jelgavas novada pašvaldības telpās norisinājās seminārs “Vides aspekti un ar tiem saistītās aktualitātes un izaicinājumi Latvijā un Zemgales reģionā”, kurā tika prezentēti pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktā pētījuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” starprezultāti Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros.

Pētījums Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanai un ieteikumu izstrādei upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai ir unikāls un ļoti apjomīgs, jo ietver Svētes upes izpēti 65,4 km garumā no ietekas Lielupē līdz Jelgavas novada robežai ar Tērvetes novadu. Izpēte tika sākta 2018.gada novembrī un tiek organizēta vairākos posmos. Viens no apjomīgākajiem uzdevumiem, kas līdz šim jau ir veikts, ir Svētes upes palienes izolīniju kartes izstrāde ar soli 20 cm līdz plūdu robežai, ar 1% varbūtību abiem krastiem. Ir izstrādāta Svētes upes gultnes 3D modeļa karte, kurā tiek norādīts arī ūdens tecējuma ātrums, un izolīniju karte (līdz krotei) ar soli 10 cm M 1:100 un upes krastu erozijas karte ar izdalītām erozijas riska zonām M1:1000. Gada garumā līdz pat 2019.gada novembra beigām tiek veikts Svētes upes ūdens līmeņa un caurplūduma monitorigs un līdz 2020.gada februāra beigām būs izstrādāta Svētes upes vēsturiskā un aktuālā piesārņojuma noplūdes karte ar identificētiem piesārņojuma avotiem, kopā 16 monitoringa punkti ar piesārņojuma dinamikas pārskatu gada griezumā, kur atspoguļotas katra elementa koncentrāciju izmaiņu dinamika. Svētes upes atveseļošanas plāna gala ziņojums iekļaus visu veikto darbu aprakstus un analīzi un tiks sniegtas rekomendācijas gultnes hidraulisko īpašību uzlabošanai, ūdens kvalitātes uzlabošanai un ieteikumi vēsturiskā piesārņojuma noplūžu samazināšanai.

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” ENGRAVE (LLI-291) mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, plānošanā iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu gan vietējā, gan reģionālā mērogā. ENGRAVE projekta īstenošana sākās 2018. gada maijā, un turpināsies līdz 2020. gada aprīlim. Projekta kopējās izmaksas: EUR: 583 300.34 (t.sk. ERAF finansējums 495 805.26 EUR), Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa: EUR 70 395.69, no tās ERAF finansējums 85% - EUR 59 836.33; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 10 559.36

Prezentācija:

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

ZEMGALEI UN TĀS PIEROBEŽAI JĀKĻŪST VĒL ZAĻĀKAI