Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Projekta ietvaros prezentē jaunizveidoto video par dienas aprūpes centru “Upe”

Neskatoties uz notiekošo saistībā ar Covid -19 ierobežojumiem, aktīvi turpinās darbs pie projekta „Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”  Nr. LLI425 (OCTOPUS). Aizvadītajā nedēļā - 9. jūnijā notika jau otrā projekta partneru  pieredzes apmaiņas tiešsaistes tikšanās. Tikšanās laikā Latvijas partneri  - Jelgavas novada pašvaldība un Auces novada pašvaldība, prezentēja video  par jaunizveidotajiem centriem. Abas pašvaldības dalījās savā pieredzē par paveikto un plānos par centru attīstību nākotnē.

Jelgavas novadā Dienas aprūpes centrā “Upe”, kas atrodas Lielplatonē, nu jau ir pabeigti gan remontdarbi, gan iegādāts aprīkojums. Ar aprīli centrā sākusi darboties sensorā istaba - kā sociālās iekļaušanas pasākums primāri paredzēta senioriem, riska grupu bērniem, jauniešiem un ģimenēm, kā arī Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem. Pats Dienas aprūpes centrs „Upe”  savu darbību uzsāks 2022. gada janvārī. Tajā personām ar garīgā rakstura traucējumiem paredzētas dažādas nodarbības kā  ēdiena gatavošana, vingrošana, rokdarbi, dažādas tematiskas aktivitātes, kā arī konsultācijas pie speciālistiem. Lielplatonē ir tikai viens no sociālā pakalpojuma veidiem - dienas aprūpes centrs.  Jāpiemin, ka ar līdzīgām iestrādēm, bet vēl plašāku sociālo pakalpojumu klāstu  Jelgavas novada pašvaldība deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidojusi vēl vienu daudzfunkcionālo centru, kas atrodas ģeogrāfiski novada otrā pusē – Kalnciemā. Tajā  iekļauts gan dienas aprūpes centrs, gan grupu dzīvokļi, gan specializētas darbnīcas darba prasmju apgūšanai.

Savukārt Auces novada pašvaldība izremontējusi un iekārtojusi  daudzfunkcionālu dienas centru „Baltā māja”. Tā būs vieta, kur varēs lietderīgi pavadīt laiku bērni un jaunieši pēc skolas,  kā arī plānotas dažādas aktivitātes gan senioriem, gan cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Daudzfunkcionālajā dienas centrā būs iespējams uzlabot savas datorprasmes, kulinārās dotības, spēlēt galda un video spēles, kā arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību būtiskos jautājumos. Centrā arī ir veltīta un jau daļēji aprīkota telpa fizioterapeita pakalpojumiem, virtuves iekārta, datora komplekts, projektors un citas noderīgas ierīces. Tāpat projekta ietvaros ir iegādāta grafiskā dizaina planšete, dāvinājumā saņemti molberti, kas ļaus dienas centrā norisināties arī dažādām mākslas nodarbībām.

Projektu kopīgi īsteno Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris, Lietuvas partneri - Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišku novada izglītības centrs, kā arī trīs Latvijas pašvaldības - Jelgavas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība.

Projekta kopējais finansējums: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR) Jelgavas novada kopējais finansējums: 116 357.98 EUR (t.sk. ERAF finansējums  98 904.28EUR un Jelgavas novada domes līdzfinansējums 17 453.70).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, www.latlit.euwww.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jelgavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.