Projekti
Projektā “OCTOPUS” turpina iepazīt lietuviešu partneru pieredzi

Apmeklējot Pluņģes pilsētas un tuvējās apkārtnes daudzfunkcionālo pakalpojumu, dienas un sociālo pakalpojumu centrus, LLI-425 projekta “OCTOPUS” partneri no Latvijas un Lietuvas iepazinuši Pluņģē īstenotos sociālos pakalpojumus, guvuši jaunus iespaidus un idejas, kā arī dalījušies savā pieredzē.

Pieredzes apmaiņas pasākums atklāts gleznainajā Pluņģes muižā, kas ar 60ha lielo parku bijusi Oginsku ģimenes mājas. Šeit projekta partnerus sveica Pluņģes pašvaldības vadītājs Audrius Klišonis, kurš uzsvēra, ka projekti ar sociālas labklājības veicināšanu ir nepieciešami, jo attieksme pret vājākiem un neizsargātākiem ir cilvēcības pakāpes mēraukla.

Attīstības nodaļas speciāliste un projekta “OCTOPUS” koordinatore Simona Derkinte detalizētāk iepazīstināja ar pilsētu un rajonu, apskatot kā vēsturi, tā arī mūsdienas – iedzīvotāju statistiku, nodarbinātību, ražošanu, lauksaimniecību, tūrisma iespējas un citus aspektus.

Turpinājumā pasākuma dalībnieki apmeklēja Kopienas centru, kura attīstībai tika saņemts projekta “OCTOPUS atbalsts” – iegādāts aprīkojums, piedāvājums papildināts ar piesaistītiem speciālistiem. Kopienas centra vadītāja Alma Buivydienė dalījās pieredzē par centra darba organizāciju, mērķa grupām – senioru un personu ar invaliditāti aktivitātēm, kā arī apmeklētāju skaitu. Prezentāciju kuplināja divu senioru mūzikas ansambļu uzstāšanās.

Nākamajā dienā projekta partneri devās uz Pluņģes pašvaldības Sociālo pakalpojumu centru, kas izveidots bijušās skolas un internāta telpās. Šeit aptuveni sešās nodaļās strādā vairāk nekā simts darbinieki, kuri gādā, lai iedzīvotājiem būtu pieejami dažādi pakalpojumi kā, piemēram, aprūpe mājās (tostarp, integrētā aprūpe mājās), dienas centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), krīzes centrs, ģimenes atbalsta centrs, bērnu aprūpes grupa, asistenta pakalpojums, kā arī drīzumā tiks atvērts dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Partneri viesojās dienas centrā pieaugušajiem ar GRT, kur notiek dažādas nodarbības – keramikas darbnīcas, gleznošana, mūzikas terapija, šūšanas, izšūšanas un aušanas mācības, pieejams fizioterapeits un ārsta palīgs.

Dienas turpinājumā apciemots dienas centrs bērniem no sociālā riska ģimenēm, kurā tie rod mājas pēc skolas – saņem siltu maltīti, tiek pieskatīti un atbalstīti. Pēdējā vizīte notika daudzfunkcionālajā centrā, kur dažādas nodarbības notiek kā bērniem un jauniešiem, tā arī senioriem. Projekta vizītes dienā jaunākajiem daudzfunkcionālā centra apmeklētājiem bija paredzētas mācības darbā ar dronu. Savukārt pieredzes apmaiņas noslēgumā projekta partneri īpašā programmā varēja iepazīt Žemaiču virtuvi, paradumus un ģimenes tradīcijas.

Kā norādīja projekta vadītāja Ieva Zeiferte, šis bija ceturtais pieredzes apmaiņas pasākums “OCTOPUS” projektā. Tradicionāli projekta partneri nāk no Lietuvas pašvaldībām, kas robežojas ar Zemgali, taču Pluņģe robežojas ar Kurzemi. Mērot garo ceļu bija tā vērts, jo Pluņģes pilsētas un rajona sociālo pakalpojumu klāsts ir ļoti bagātīgs un ir no kā mācīties.   

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu