Sociālā joma Novada ziņas
Projektu PuMPuRS šajā mācību gadā īstenos arī Ozolnieku administrācijas izglītības iestādēs

Jelgavas novada pašvaldībā jau kopš 2017.gada tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts ieguvis mīļu iesauku - PuMPuRS, kas radies no projekta nosaukuma saīsinājuma.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-12.klašu audzēkņi un profesionālo izglītības programmu 1.-4.kursa izglītojamie.  2021./22.mācību gada 1.semestrī individuālu atbalstu konsultāciju veidā - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu - saņems 206 skolēni no 15 novada izglītības iestādēm. Šogad pirmo reizi projekts tiks īstenots arī Ozolnieku vidusskolā, Garozas pamatskolā un Salgales pamatskolā.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem. Konkursa izsludināšana jauniešu NVO iniciatīvu projektiem plānota 2022.gada sākumā.

Vairāk informācijas:

www.pumpurs.lv

www.facebook.com/pumpurs.lv/

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

#PuMPuRS