Iedzīvotājiem Noderīga informācija
Foto

No 15. aprīļa līdz 30. jūnijam koku ciršana vai zāģēšana ciemu teritorijā un citās apdzīvotās vietās ārpus meža ir aizliegta.

“Izņēmuma gadījumi attiecas uz avārijas vai bīstamu situāciju novēršanu, piemēram, ja koks apdraud cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, infrastruktūras darbību un gadījumus, ja pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu. Piemēram, vējā aizlūzušu, kritušu vai citādi bīstamu koku, kā arī atsevišķu lielu zaru nozāģēšanu un vainagu kopšanu, lai novērstu bīstamību, ir atļauts veikt arī putnu ligzdošanas periodā. Putnu ligzdošanas periodā ir atļauta arī augļu koku un koku ar celma caurmēru mazāku par 20 centimetriem ciršana, ja īpašnieks tos cērt sev piederošā zemē. Šādu darbu veikšanai nav nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju,” skaidro Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vadītāja Dace Gražule.

Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes Jelgavas novada pašvaldības teritorijā, personai jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā - klātienē Pasta ielā 37, Jelgavā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas atrodas novada pagastos, vai elektroniski, nosūtot uz e-adresi, izmantojot portālu latvija.lv vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz  e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv. Iesnieguma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi.

Koku ciršanas aizliegums no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.