Foto

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns 2023. - 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: 

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001,  tālrunis: 63005522, e-pasts: pasts@jelgava.lv;
  • Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,  tālrunis: 63707269, e-pasts: apic@dobele.lv;
  • Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 9009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/17/2023 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna daļa 2023. - 2027. gadam”.

Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī un tas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari daļai no Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona, kas ietver šādas pašvaldības: Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldības.

Plāna un SIVN vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 18. decembrī plkst. 18:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē 1. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgavā, vienlaikus interesentiem rodot iespēju dalībai arī tiešsaistē.

  • Saite dalībai tiešsaistē ŠEIT.

Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē: www.geoconsultants.lv 2023. gada 15. decembrī.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 2023. gada 7. decembra varēs iepazīties tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, kā arī ar projekta dokumentiem klātienē - Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldībās.

Plāna un SIVN publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 8. janvārim, kurā interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv.