Novada ziņas Izglītība
Pietura

Uzsākot 2023./2024. mācību gadu, Jelgavas novada pašvaldība sāks braukšanas karšu izsniegšanu izglītojamiem braukšanai Jelgavas autobusu parka maršrutos.

Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo vecāki aicināti pašvaldībā iesniegt iesniegumu par braukšanas atvieglojumu piemērošanu. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit. Kartes pirmreizējās izsniegšanas maksu sedz pašvaldība.

Braucienu reģistrācijai Jelgavas autobusu parka maršrutos paralēli darbosies gan Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte, kuru iepriekš izsniedza Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), gan Jelgavas novada pašvaldības izsniegtās braukšanas kartes. Turpmāk ZRKAC izsniegtās kartes vietā, ja tai beidzies lietošanas termiņš vai tā ir nozaudēta, tiks izsniegtas tikai Jelgavas novada pašvaldības braukšanas kartes.

Kamēr izglītojamam nav izsniegta kāda no braukšanas kartēm, norēķinu dokuments ir sabiedriskā transporta biļete. Lai saņemtu kompensāciju par sabiedriskā transporta biļetēm, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniegušais izglītojamais līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu un sabiedriskā transporta braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.

Kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldības izglītojamie ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību, kādā pašvaldība kompensē transporta izdevumus, nosaka saistošie noteikumi Nr. 23 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā”.