Iedzīvotājiem Novada ziņas Projekti
Foto

Noslēdzot šovasar Ozolniekos vērienīgo ES fondu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Jelgavas novadā”, Jelgavas novada pašvaldība aizvadītā gada nogalē saņēmusi pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līguma aģentūras (CFLA) par projekta sasniegtajiem rādītājiem. Aģentūra, veicot pārbaudi, konstatējusi, ka atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes fizisko personu reģistra datiem, Jelgavas novada pašvaldība projektā sasniegusi 88,84% no iecerētā iznākuma rādītāja, nodrošinot kopumā 629 iedzīvotājiem centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu. 

Jelgavas novada pašvaldība aizvadītā gada rudenī iesniedza CFLA pēdējo maksājuma pieprasījumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 ''Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" pabeigšanu. Projekta realizācija kopumā bija sadalīta četrās kārtās, aptverot Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Plēsuma, Rubeņu, Puķu, Sporta, Eglaines, Aveņu, Lapu, Jelgavas, Dārza, Oktobra, Nākotnes, Bērzu, Pavasara, Meža, Avotu, Iecavas un Pļavu ielu.

Veicot projekta noslēguma pārbaudi par pieslēgto iedzīvotāju skaita sasniegumu, CFLA konstatēja, ka atsevišķiem pieslēgumiem vēl nav uzsākta to faktiskā pieslēgšanās centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, tomēr kopumā nepieciešamais apjoms ir sasniegts. Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaits līguma ietvaros tika noteikts 708 iedzīvotāji, kas kļuva arī par izvirzīto iznākuma rādītāju. Uz 2023. gada 1. decembri pašvaldībai ir izdevies kopumā centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu nodrošināt 629 iedzīvotājiem, kas ir 88.84% no plānotā iznākuma rādītāja.

Būvdarbi projektā notika vairāk kā divus gadus, aptverot vairāk nekā 20 ielas. Projekta ietvaros izbūvēti 7 km gari ūdensapgādes tīkli, 6,5 km gari sadzīves kanalizācijas un 2,2 km gari lietus ūdens kanalizācijas tīkli, izveidotas piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc komunikāciju izbūves ielām 5,6 km garumā ieklāts asfalta segums. Uzstādīti arī 67 jauni ielas apgaismojuma balsti un gaismekļi. Ir milzīgs gandarījums par sasniegto rezultātu. Bija bažas, vai izdosies motivēt iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, bet pašvaldības atbalsts ar līdzfinansējuma piešķiršanu iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēguma izbūvei bija visefektīvākais motivators. Plānoto rādītāju neizpildes gadījumā pašvaldībai nāktos atgriezt finansējumu, kas par katru  nepieslēgto iedzīvotāju bija vairāk kā 1000 eiro. Esam izpildījuši noteiktos nosacījumus un CFLA pilnā apmērā segs projekta attiecināmās izmaksas”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina.

Pašvaldība akcentē, ka iepriekš minēto ielu iedzīvotāji, kuri nav noslēguši līgumus par pieslēgšanos izbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, to vēl var droši darīt. Lai pieslēgtos tīkliem, īpašniekam nepieciešams aizpildīt pieteikumu www.bis.gov.lv , saņemt tehniskos noteikumus par pieslēgumu izbūvi no SIA "Jelgavas novada KU", izpildīt tehniskajos noteikumos norādītās prasības, veicot tīklu izbūvi, un noslēgt līgumu ar SIA "Jelgavas novada KU" par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu. Pēc pieslēguma izbūves, iesniedzot maksājumus apliecinošus dokumentus, pieejams Jelgavas novada pašvaldības  līdzfinansējums būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma veikšanas izmaksām. Sīkāku informāciju par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un iespējām skatīt Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.jelgavasnovads.lv , sadaļā – Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi/Saistošie noteikumi Nr.26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

Būvniecība veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/014 ''Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Jelgavas novadā" ietvaros. Kopējās projekta izmaksas - 6 559 490,88 eiro, tai skaitā pašvaldības un kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas novada KU” finansējums - 5 482 067,88 eiro un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 1 077 423,00 eiro.