Novada ziņas
Seminārā plāno aktivitātes tolerances un iekļaujošās izglītības kvalitātes veicināšanai

2019.gada 23.janvārī Svētes pamatskolā, piedaloties pašvaldības speciālistiem un izglītības iestādes pedagogiem, notika darba seminārs, kurā izvērtēja pērna gada nogalē notikušā Erasmus+ Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītības skolā” projekta atklāšanas pasākuma saturu, kas organizēts piedaloties sadarbības partneriem no Polijas un Spānijas Svētes pamatskolā, un no tā izrietošo aktivitāšu plānu 2019.gadam. Tika izvirzīti dalībnieki plānotai iepazīšanās vizītei Varšavas Montesori skolā Polijā martā un jūlijā plānotajiem kursiem Spānijā pie projekta partneriem.

Projektā viens no mērķiem ir izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem. Tāpat dalībnieki plāno uzlabot pedagogu ikdienas darbā lietotās metodes mācoties no partneru labās pieredzes un piedalīties apmācībās. Plānots apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību; mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus, veicināt iekļaujošo un starpkultūru izglītību, stiprināt pedagogu kompetences Montesori metodēs un informāciju tehnoloģiju pielietošanā.

Lai dalībnieki būtu sagatavoti arī starpnacionālā komunikācijā un varētu efektīvi komunicēt svešvalodā ar sadarbības partneriem, citu organizāciju pedagogiem projekta laikā un pirms mobilitātes visiem plānotajiem mobilitātes dalībniekiem būs jāapmeklē angļu valodas apmācības kurss, tādējādi nostiprinot valodu zināšanas un iemācoties specializēto terminoloģiju.

Dalībnieki (Svētes pamatskolas logopēde, pirmsskolas izglītības metodiķe un Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos) dosies 3 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Varšavas Montesori skolu Polijā 2019.gada martā, kur galvenās tēmas dienaskārtībā paredzētas šādos jautājumos – iepazīties ar Montesori metodi un tās pielietojumu ikdienā, lai veicinātu izglītojamo motivāciju, koncentrēšanās spējas, iekļaušanu un mācīšanos, kā arī iepazīstināt partnerus ar savu organizāciju un labo praksi. Savukārt jūlijā plānots apmeklēt 8 dienu intensīvos kursus Spānijā, kurus organizēs projekta sadarbības partneris – “Permacultura Cantabria”. Dalībnieki 6 no Polijas un 6 no Latvijas. No Svētes pamatskolas un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes plānoti šādi speciālisti - Svētes pamatskolas logopēde, pirmsskolas izglītības metodiķe, speciālā pedagoģe, klīniskais psihologs, izglītības iestādes direktore un Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos. Pēc abu mobilitāšu īstenošanas apgūtās zināšanas un labā pieredze tiks adekvāti izvērtēta un pēc nepieciešamības aprobēta, tāpat dalībnieki ir apņēmušies iegūtās zināšanas un pieredzi nodot tālāk citām novada izglītības iestādēm gan semināros, gan metodisko apvienību sēdēs un citās sapulcēs, lai iepazīstinātu ieinteresētās puses ar projekta rezultātiem, labo pieredzi un metodēm. Ir paredzēts informēt arī sabiedrību par vizīšu rezultātiem izmantojot Jelgavas novada pašvaldības mājas lapu, Svētes pamatskolas mājaslapu un pēc iespējas arī sociālos tīklus.

Maijā plānota iepazīšanās vizīte Svētes pamatskolā, kurā piedalīsies sadarbības partneru delegācijas un tiks uzaicināti arī citu novada izglītības iestāžu pedagogi.

Foto: no projekta atklāšanas sapulces Svētes pamatskolā 2018.gada 13.decembrī.

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 "Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā" ir ieguvis ES finansējumu 49290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Svētes pamatskolai. Ieviešanas laiks 01.10.2018.–30.09.2020.

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv
Erasmus