Izglītība Projekti
Šķibes pamatskolas pedagogi pilnveido savas profesionālās zināšanas Spānijā

Mazinoties Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitam, Šķibes pamatskolas pedagogi izmantoja iespēju un no š.g. 6. līdz 16. jūlijam viesojās pie kolēģiem Spānijā, lai projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” ietvaros piedalītos apmācības pasākumos un dalītos pieredzē par dažādu mācību metožu izmantošanas iespējām matemātikas mācīšanā pamatskolā, kā arī pārrunātu ar projekta realizēšanu saistītos organizatoriska un saturiska rakstura jautājumus.

Pēc ilgāka klusuma perioda, kas Covid-19 pandēmijas dēļ ir iestājies daudzu Erasmus+ projektu dzīves ciklos, Šķibes pamatskolas pedagogi, izmantojot saslimšanas skaita samazināšanos, no 2021. gada 6. līdz 16. jūlijam projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” ietvaros piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos.

Apmācības organizēja un nodrošināja spāņu partneri PASOS, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi par mācību vides organizēšanu un pielāgošanu un dažādu mācību metožu izmantošanas iespējām matemātikas mācīšanā klasēs, kā arī par dažādu mūsdienu IKT rīku izmantošanas iespējām mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā. Tāpat pedagogiem bija iespēja apmeklēt vietējās izglītības iestādes un satikt vietējos pedagogus, lai dalītos pieredzē.

Par gūto pieredzi Spānijā stāsta Šķibes pamatskolas pedagog S.Višķere: "Komandējuma laikā ikdienas nodarbībās klausījāmies spāņu kolēģu prezentācijās un labās prakses piemēros par matemātikas mācīšanu bērniem no 6 gadu vecuma, kā arī darbojāmies praktiski ar Montesori materiāliem. Tāpat noklausījāmies spāņu kolēģu sniegtās teorētiskās nodarbības par IKT, kur ieguvām noderīgas saites darbam skolā matemātikas mācīšanai skolēniem.  Komandējuma laikā gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes palīdzēs mums veicināt valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi, veidot izglītības vidi, kas vērsta uz pielāgošanos mācīšanās videi gan klases telpā, gan ārpus tās, veiksmīgi organizēt un īstenot izglītības procesa norisi Šķibes pamatskolā. Ar iegūtajām atziņām un pieredzi esam ļoti apmierināti un noteikti iesakām ikvienam pedagogam, ja tāda iespēja pastāv, piedalīties šāda veida starpvalstu projektos, kas paplašina redzesloku, veicina atvērtu domāšanu un, galu galā, ceļ izglītības kvalitāti skolā, novadā, valstī."

Noteikti jāatzīmē, ka tikšanās klātienē projekta komandai deva arī lielisku iespēju pārrunāt un atrisināt laika gaitā sakrājušos un “iepauzētos” ar intelektuālo rezultātu un aktivitāšu realizēšanu saistītos jautājumus. Notika atskats un darba novērtējums par jaunveidojamās grāmatas (IO1) saturu un izvēlēto metožu aprakstiem, kā arī nosprausti atskaites punkti nākamajam darba cēlienam – proti, panākta kopēja izpratne par darbiem, kas paveicami, lai pabeigtu darbu pie IO1, izpratne par otra intelektuālā rezultāta (IO2 - video) konceptu, apjomu un saturu, kā arī nolikti datumi nākamām mobilitātēm.

“Matemātika pamatskolas skolotājiem” ir 3 gadīgs projekts, kura laikā plānots izveidot pedagoģisku materiālu ar mācību metodēm matemātikas mācīšanas procesa uzlabošanai darbā ar 7-11 gadu veciem izglītojamiem, īsus didaktiskus video, kas skaidros metožu veiksmīgu pielietošanu un E-platformu, kurā būs atrodami materiāli par projekta laikā izstrādātajiem mācību rīkiem un metodēm.