Projekti
Sociālās iekļaušanās pasākums senioriem

Īstenojot Interreg Latvia - Lithuania Programme pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītu projektu “Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS)” ietvaros 26. novembrī tiešsaistē, Zoom platformā, norisinājās sociālās iekļaušanās pasākums senioriem. Projekta partneri un projektā iesaistītā mērķa grupa - seniori,  senioru organizācijas un speciālisti - dalījās savstarpējā pieredzē par darbu ar senioriem un piedāvātajām aktivitātēm Latvijas un Lietuvas pašvaldībās. Pasākumam bija pieslēgušies dalībnieki no dienas centra “Zemgale” un dienas aprūpes centra “Upe” Jelgavas novadā, no Auces Kultūras centra un Sociālās dzīvojamās mājas “Lielauce” Dobeles novadā, no Vecumniekiem Bauskas novadā, un arī no Biržu, Rokišķu un Plunģes pašvaldībām Lietuvā. Pasākumu vadīja moderatore Inga Kripšēvica.

Dalībnieki noskatījās trīs sagatavotos videomateriālus par senioru sociālās iekļaušanas aktivitātēm reģionos Jelgavas novadā/ Aucē (LV) un Rokiški/ Birži (LT), kā arī tika iepazīstināti ar īsām prezentācijām par darbu ar senioriem gan aktivitāšu centros, gan pašvaldībās. Pasākuma moderatore Inga Kripšēviča aicināja seniorus apdomāt redzēto un dzirdēto, iesaistīties diskusijā un dalīties ar savām atziņām – idejās, pieredzē, saskatīt līdzības un atšķirības. Nevienam nebija pārsteigums, ka līdzību ir daudz, bet ir arī daudz labu un jaunu lietu, ko varētu pārņemt un ieviest pie sevis.

Pasākuma noslēdzošajā daļā Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājas Ievas Zeifertes prezentācijas par senioru komunikāciju digitālajā vidē, Latvijas- Lietuvas pieredzi, dalībnieki tikai aicināti iesaistīties diskusijā par digitālo plaisu starp paaudzēm, par internetbankas lietošanas paradumiem Latvijas un Lietuvas senioru vidū un, kas būtu nepieciešams, lai digitālās prasmes uzlabotu. Daudziem pietiek ar iespēju vietējās bibliotēkās nomaksāt komunālās rēķinus, cits priecājās, ka apguvis mobilā telefona priekšrocības un spēj sazināties ar bērniem ārzemēs izmantojot watsapp, bet daļai tomēr ir nedrošības sajūta un bailes izmantot digitālo vidi. Visi piekrita, ka būtu iepriecināti par apmācībām un arī atbalstu no jaunās paaudzes puses.

Lai arī attālinātā tikšanās forma  ir vērtīgs pienesums pārrobežu projektam, kur varēja dalīties savā pieredzē, dzirdēt citu pieredzi un kopā diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem, tomēr interesantāk būtu to visu izmēģināt klātienē.

Senioru sociālās iekļaušanas aktivitātes Rokiškos

Senioru sociālās iekļaušanas aktivitātes Zemgalē

Senioru sociālās iekļaušanas aktivitātes Birži

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020. Projekta kopējais finansējums: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR) Jelgavas novada kopējais finansējums: 116 357.98 EUR (t.sk. ERAF finansējums  98 904.28EUR un Jelgavas novada domes līdzfinansējums 17 453.70).


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu