Foto

Jelgavas novada dome 24. aprīļa domes sēdē lēma par nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jelgavas novada teritorijas plānojumam administratīvajai teritorijai, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnija administratīvi teritoriālajai reformai, un vides pārskata 6. redakcijai.

“Jelgavas novada pašvaldība šī teritorijas plānojuma izstrādi uzsāka jau 2017. gadā.  Izvērtējot spēkā esošo teritorijas plānojumu, tika konstatēts, ka tas rada vairākus ierobežojumus saimnieciskajai attīstībai, kas ir viens no Jelgavas novada turpmākās izaugsmes balstiem, jo nodrošina ienākumus gan Jelgavas novada iedzīvotājiem, piemēram, radot jaunas darba vietas, gan pašvaldībai. Jaunais teritorijas plānojums veicinās Jelgavas novadam nozīmīgu uzņēmumu attīstību, jo paredz daudzpusīgāku teritorijas izmantošanu, piemēram, vēja elektrostaciju parku, rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu būvniecību, kā arī jaunu dzīvojamās apbūves attīstību, perspektīvā piesaistot novadam jaunus iedzīvotājus.

No 2021. gada Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir iekļauta arī bijušā Ozolnieku novada administratīvā teritorija, bet, ņemot vērā to, ka teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta pirms administratīvi teritoriālās reformas, tā tika turpināta. Līdz ar to teritorijas plānojuma 6. redakcija ir izstrādāta Jelgavas novada administratīvajai teritorijai, kas bija spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, proti, Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastam un neietver bijušā Ozolnieku novada teritoriju, kur ir spēkā 2020. gada 12. martā Ozolnieku novada domes apstiprinātais teritorijas plānojums.

Kopumā 6.redakcijas risinājumi sagatavoti, pamatojoties uz 2023.gada decembrī apstiprināto Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2034. gadam, atkārtoti izsniegtajiem institūciju atzinumiem un sabiedrības pārstāvju sniegtajiem priekšlikumiem, un tajā ir veiktas būtiskas izmaiņas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī grafiskās daļas kartēs,” skaidro Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Krista Tumova.

Teritorijas plānojums ir nozīmīgs novada ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Tās jāņem vērā, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, detālplānojuma izstrādi, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvdarbus, projektēšanu un cita veida saimniecisko darbību.

Aicinām iedzīvotājus, zemes īpašniekus un uzņēmējus  būt aktīviem un iesaistīties dokumenta publiskajā apspriešanā, kas notiks no šā gada 13. maija līdz 14. jūnijam. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 27.maijā plkst. 18.00. Sanāksme tiks organizēta klātienē un hirīdrežīmā. Klātienē sanāksme  tiks organizēta Jelgavas novada pašvaldības zālē (Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001), bet, lai pieteiktos attālinātai dalībai sanāksmē Microsoft Teams platformā, lūdzam iepriekš (ne vēlāk kā divas stundas pirms sanāksmes) nosūtīt pieteikumu uz e-pastu krista.tumova@jelgavasnovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma un vides pārskata 6. redakcijas dokumentiem varēs iepazīties klātienē Jelgavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavā, Lielā ielā 5/7, tā darba laikā un elektroniski valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_27772. Dokumenti elekroniski būs pieejami arī koplietošanas datoros visos Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas atrodas novada pagastos.

Rakstiski priekšlikumi par teritorijas plānojuma un vides pārskata 6. redakciju Jelgavas novada pašvaldībai jāiesniedz līdz 14. jūnijam (ieskaitot), nosūtot pa pastu uz adresi  Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001 vai elektroniski parakstītu iesniegumu sūtot uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv. Abos gadījumos iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija. Priekšlikumus elektroniski var iesniegt arī valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.